Traci moc na podstawie zarządzenia nr 75/2016

Zmienione zarządzeniem nr 70/2013

Zarządzenie Nr 58/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 września 2013 roku

w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz w związku z § 8 pkt 3 Uchwały Senatu Nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Wśród kluczowych procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia i zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa się:
 1. Procedurę tworzenia, modyfikowania oraz likwidacji kierunków studiów
  i specjalności,
 2. Procedurę tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 3. Procedurę weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 4. Procedurę oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 5. Procedurę zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia,
 6. Procedurę obsługi toku studiów,
 7. Procedurę upowszechniania informacji,
 8. Procedurę ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,
 9. Procedurę oceny nauczyciela akademickiego,
 10. Procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów,
 11. Procedurę procesu dyplomowania,
 12. Procedurę odbywania i dokumentowania praktyk studenckich,
 13. Procedurę hospitacji zajęć,
 14. Procedurę trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych,
 15. Procedurę udziału studentów w zajęciach do wyboru,
 16. Procedurę wprowadzania ocen do Wirtualnej Uczelni.

 

 1. Każda procedura zostaje przygotowana na druku „wzór procedury” wraz z załącznikami,
  w których znajdują się formularze oraz inne niezbędne druki. Każda procedura zostaje również przedstawiona w zwięzłej formie graficznej (schemat odpowiedzialności), ułatwiającej prześledzenie poszczególnych etapów i zawartych w niej treści.
 2. Wzór druku procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wykaz ogólnouczelnianych  procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór rejestru procedur uczelnianych, jednostek podstawowych i międzywydziałowych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wszelkie zmiany w procedurze nanosi się w tabeli zmian procedur, która stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Elementem składowym Wewnętrznego  Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są instrukcje:

 1. Instrukcja wypełniania karty przedmiotu,
 2. Instrukcja przydzielania punktów ECTS w toku studiów.

 

§ 4

Procedury określone w §1 ust. 1 określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-09-24 11:04:15
Data aktualizacji:2016-10-06 09:28:27

Liczba wyświetleń strony: 1518

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka