zmienione zarządzeniem nr 5/2014, 12/2014

Zarządzenie Nr 34/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust 1 i 2, art. 99 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 5 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533), § 21 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 28 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wysokość opłat na studiach niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach określa załącznik nr 1.
  2. Wysokość opłat na studiach w przypadku podjęcia studiów na drugim lub kolejnym kierunku określa załącznik nr 2.
  3. Wartość kwotową jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych określa załącznik nr 3.

 

§ 2

 

  1. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie, jest równa wartości kwotowej 5 punktów ECTS określonej dla danego kierunku.
  2. Opłata za zajęcia w grupach poniżej 8 osób wynosi:

 

Lp.

Liczba studentów w grupie

Wysokość opłaty za jedną godzinę dydaktyczną

1

1

80 zł

2

2

40 zł

3

3-7

30 zł

 

§ 3

 

Wysokość opłat za wydawanie dokumentów i ich duplikatów, określa załącznik nr 4.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

 

§ 5

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

  1. zarządzenie rektora nr 54/2006 r. w sprawie zasad udziału w odpłatnych zajęciach nieobjętych planem studiów,
  2. zarządzenie rektora nr 4/2010 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłaty za dyplom doktorski i habilitacyjny.

 

Dokumenty do pobrania (format PDF):

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-31 13:36:51
Data aktualizacji:2014-02-18 11:29:12

Liczba wyświetleń strony: 3794

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka