Zarządzenie Nr 62/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 nr 89/2012 roku

 

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r . prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 14 – 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich UJK, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 roku nr 89/2012 wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. LD  = LUSD(kierunek) x 5% + 2 + LUSD(wnioski) x 30% + LUSD(decyzje) x 50%

 

LD – liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego,

LUSD(kierunek)  - liczba uczestników studiów doktoranckich na danym kierunku studiów,

LUSD(wnioski) - liczba uczestników studiów doktoranckich na danym kierunku studiów, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego złożyli wnioski o pozyskanie środków finansowych na realizację projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych,

LUSD(decyzje) - liczba uczestników studiów doktoranckich na danym kierunku studiów, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego otrzymali pozytywne decyzje w sprawie przyznania środków na  finansowanie projektu badawczego ze źródeł zewnętrznych,

Uzyskany wynik zaokrągla się w górę do liczby całkowitej od wartości 0,5, poniżej wartości 0,5 wynik zaokrągla się w dół do liczby całkowitej.”.

 

  1. w § 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiących podstawę do wydania opinii w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego
z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 z zastrzeżeniem, że ocena dorobku naukowego dokonywana jest na zasadach określonych w Regulaminie parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadzonym odrębnymi przepisami. Kryteria oceny podawane są do publicznej wiadomości do dnia 31 października danego roku akademickiego.”.

 

 

 

  1. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany, drugi przechowywany jest w teczce osobowej doktoranta.”

 

  1. w § 9 wprowadza się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

 

„4. Imienny wykaz osób, którym przyznano stypendium otrzymują: kierownik studiów doktoranckich oraz kwestura.”.

 

  1. uchyla się załącznik do regulaminu - wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

 

 

§ 2

 

Do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich UJK wprowadza się załącznik: wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zmiany w regulaminie wprowadzono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-09-24 11:29:40
Data aktualizacji:2013-09-24 11:31:17

Liczba wyświetleń strony: 2141

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka