Zarządzenie Nr 31/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia
w roku akademickim  2013/2014

 

            Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2013/2014 w wysokości:
 1. opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna
  w zakresie sztuki muzycznej   
                                                 -           120,00 zł
 2. opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki                             -             85,00 zł
 3. opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie                           -             85,00 zł
 4. opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe                         -             80,00 zł
 5. opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające                          -             20,00 zł
 1. Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1 umożliwia rejestrację na obie formy studiów
  (studia stacjonarne i niestacjonarne) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.

 

§ 2

 

 1. Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
 1. braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postepowania rekrutacyjnego,
 2. nieuruchomienia kierunku studiów.

 

§ 3

 

 1. Koszty materiałów marketingowo-promocyjnych, ich przygotowania, obsługi i serwisu elektronicznej rekrutacji oraz organizacja działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia na szczeblu uczelnianym, finansowane są z wpływów z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 %.
 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w dyspozycji rektora.
 3. Środki finansowe pochodzące z wpływów  z opłaty rekrutacyjnej w wysokości niezbędnej do sfinansowania prac Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, pozostają do dyspozycji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
 4. Pozostałe środki pochodzące z wpływów z opłaty rekrutacyjnej, pozostają do dyspozycji dziekanów, znajdując odzwierciedlenie w budżecie kosztów wydziałów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-05-31 13:22:38
Data aktualizacji:2013-05-31 13:22:38

Liczba wyświetleń strony: 2091

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka