Zarządzenie Nr 23/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 8 uchwały nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze zm., zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Rejestracja kandydatów na studia

 

1.      Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej (ER) pod adresem internetowym https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja obsługiwanym przez Dział Nauczania.

2.      Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym
z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji dodatkowej zostaną podane w drodze decyzji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (UKR).

3.      Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) potwierdzenia o wpłynięciu na konto Uczelni tej opłaty.

4.      Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów UJK.

5.      Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu Uczelnia zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

6.      Decyzję odnośnie miejsca umożliwiającego dokonanie rejestracji i przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż
w dniu rozpoczęcia rejestracji.

7.      Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowne dokumenty.

 

§ 2

 

Tryb rejestracji kandydatów

1.      W celu rejestracji kandydat:

1)      składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)      zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,
a w przypadku gdy kandydat nie posiada numeru PESEL zgłasza się bezpośrednio do wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR) lub pracownika Działu Nauczania
w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 (Budynek A, pok.6),

3)      wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w § 1 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

4)      dokonuje wyboru kierunku studiów,

5)      wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system ER na konto bankowe wygenerowane przez system ER.

2.        Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni.

3.        Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu ER o wpłynięciu na konto opłaty rekrutacyjnej kandydat:

1)   legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury” lub matury międzynarodowej (IB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

2)   legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje skalę ocen
i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub
w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,

3)   legitymujący się dyplomem ukończenia studiów podaje ocenę z dyplomu oraz informacje wskazane w uchwale rekrutacyjnej i zawarte w formularzu,

4.      Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

5.      Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. UJK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z WKR lub pracownikiem Działu Nauczania w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (rektorat) lub
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 (Budynek, pok.6),

6.      Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru
i ewentualnych zmian kierunków i form studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.

7.      Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma  pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia.

 

§ 3

 

Opłata rekrutacyjna

 

1.      Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 ustala się w sposób następujący:

1)      opłata rekrutacyjna na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wynosi 120 zł,

2)      opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki wynosi 70 zł.

2.      Opłata określona w § 3 ust.1 umożliwia rejestrację na obie formy studiów (studia stacjonarne
i niestacjonarne) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.

3.      Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż
w terminach określonych w § 5.

4.      Wpłynięcie opłaty na konto UJK zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.

5.      Kandydat, który wniósł opłatę na konto UJK i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do WKR lub pracownika Działu Nauczania
w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 (Budynek, pok. 6) z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie ER.

6.      Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)      braku potwierdzenia rejestracji i niespełnienia wymagań określonym w § 1 ust. 3,

2)      nieuruchomienia kierunku studiów.

7.      Kandydat może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty rekrutacyjnej w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości przewyższającej kwotę wynikającą z rejestracji na określoną liczbę kierunków. Decyzję podejmuje przewodniczący UKR.

8.      Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

 

 

 

§ 4

 

Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów

 

1.      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w § 5 lub w terminach określonych decyzją WKR:

1)      wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

2)   świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

3)   świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

4)   świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;

5)   świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę)  – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;

6)   świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich.(Dz. U. Nr 155, poz. 1045) - kandydat na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne;

7)   4 fotografie;

a)      3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

b)      1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.

2. Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów określonych 
w ust.1,  zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§ 5

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego roku akademickim 2013/2014

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

 

 

 

KIERUNEK

STUDIÓW

 

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(w przypadku niewypełnienia limitu
w  I TERMINIE)

Daty rejestracji
i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

ADMINISTRACJA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

BIOLOGIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

BIOTECHNOLOGIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

CHEMIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

01.06-09.07

10.07

11.07

11-19.07

22.07-16.09

18.09

20.09

20-27.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

01.06-09.07

10.07

11.07

11-19.07

22.07-16.09

18.09

20.09

20-27.09

EKONOMIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

FILOLOGIA

01.06-09.07

10.07

11.07

11-19.07

22.07-16.09

18.09

20.09

20-27.09

FILOLOGIA POLSKA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

FIZJOTERAPIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

FIZYKA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

FIZYKA TECHNICZNA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

GEOGRAFIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

HISTORIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

INFORMATYKA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

INFORMATYKA
I EKONOMETRIA

01.06-09.07

10.07

11.07

11-19.07

22.07-16.09

18.09

20.09

20-27.09

LOGISTYKA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

MATEMATYKA

01.06-09.07

10.07

11.07

11-19.07

22.07-16.09

18.09

20.09

20-27.09

MILITARYSTYKA HISTORYCZNA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

OCHRONA ŚRODOWISKA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

PEDAGOGIKA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

PIELĘGNIARSTWO

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

POŁOŻNICTWO

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

POLITOLOGIA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

PRACA SOCJALNA

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

RATOWNICTWO MEDYCZNE

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

TURYSTYKA
 I REKREACJA*

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

WZORNICTWO

01.06-09.07

10.07

11.07

11-19.07

22.07-16.09

18.09

20.09

20-27.09

STOSUNKI MIEDZYNARODOWE

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

ZARZĄDZANIE

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

ZDROWIE PUBLICZNE

01.06-09.07

-

11.07

11-19.07

22.07-16.09

-

20.09

20-27.09

*pod  warunkiem uruchomienia kierunku

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

KIERUNEK/

SPECJALNOŚĆ

 TERMINY

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów
do Uczelni

ADMINISTRACJA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

BIOLOGIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

CHEMIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

EKONOMIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

FILOLOGIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-27.09

FILOLOGIA POLSKA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

FIZJOTERAPIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

FIZYKA TECHNICZNA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

GEOGRAFIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

HISTORIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

INFORMACJA NAUKOWA

I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

INFORMATYKA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

INFORMATYKA
I EKONOMETRIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-27.09

LOGISTYKA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

MATEMATYKA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-27.09

OCHRONA ŚRODOWISKA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

OCHRONA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ

01.06-16.09

 

20.09

20-27.09

PEDAGOGIKA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

PIELĘGNIARSTWO

01.06-25.09

-

27.09

30.09-09.10

POŁOŻNICTWO

01.06-25.09

-

27.09

30.09-09.10

POLITOLOGIA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

PRACA SOCJALNA

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

RATOWNICTWO MEDYCZNE

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

TURYSTYKA
I REKREACJA*

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

ZARZĄDZANIE

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

ZDROWIE PUBLICZNE

01.06-16.09

-

20.09

20-27.09

*pod  warunkiem uruchomienia kierunku

 

STUDIA stacjonarne i niestacjonarne DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 

KIERUNEK

STUDIÓW

TERMINY

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu,  rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do Uczelni

ADMINISTRACJA*

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

BIOLOGIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

BIOTECHNOLOGIA*

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

CHEMIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA*

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

01.06-16.09

18.09**

20.09

20-28.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

EKONOMIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

FILOLOGIA

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

FILOLOGIA POLSKA

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

FIZJOTERAPIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

FIZYKA

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

GEOGRAFIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

HISTORIA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

MATEMATYKA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

OCHRONA ŚRODOWISKA

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

PEDAGOGIKA

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

PIELĘGNIARSTWO

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

POŁOŻNICTWO

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

POLITOLOGIA

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

01.06-16.09

-

20.09

20-28.09

ZARZĄDZANIE

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

ZDROWIE PUBLICZNE

01.06-16.09

18.09

20.09

20-28.09

*pod  warunkiem uruchomienia kierunku

** absolwenci kierunków muzycznych są zwolnieni ze sprawdzianu

 

 

§ 6

 

Kandydat przyjęty na I rok studiów powinien we wskazanym przez komisję rekrutacyjną terminie wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system ER (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje opóźnieniem w wydaniu w/w dokumentów).

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-08 10:03:14
Data aktualizacji:2013-05-13 11:32:39

Liczba wyświetleń strony: 3577

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka