Zarządzenie  Nr 10/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2013 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni

 

               Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm. ) i art. 233, 2376, 2377, 2378, 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 115 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( j.t. Dz. U. z 2003r. nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     W zarządzeniu Nr 1/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni, zmienionego zarządzeniem Nr 21/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku i zarządzeniem nr 106/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, w załączniku nr 2 - „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni" w pozycji 31 skreśla się wyrazy: „kamizelka ciepłochronna" i wpisuje się wyrazy: „kurtka ciepłochronna".

  1. Dotychczasowy załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni -  „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni”, uwzględniający zmianę, o których mowa w ust.1 zastępuje się  załącznikiem  o treści w poniższym brzmieniu:

 

                       Załącznik Nr 2

TABELA

norm  przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla

pracowników Uczelni.

 

L p

 

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia :

R - odzież i obuwie robocze

O -ochrony indywidualne 

Przewidywany okres

używalności

w miesiącach,

w okresach zimowych

(o.z.) i do zużycia (d.z.)

1

 

Archiwista, pracownik

archiwum

R- koszula bawełniana

O- maska przeciwpyłowa

 

24

3

 

2

 

Magazynier biblioteczny

 

R- koszula polówka z krótkim rękawem

R- trzewiki  profilaktyczne

R- bluza polarowa

O-maska przeciwpyłowa

O- rękawice gumowe i bawełniane

24

 

18

36

3

 12

3

Pracownik biblioteki wykonujący prace przy opracowaniu księgozbioru i przy wyszukiwaniu i udostępnianiu zbiorów (18 osób)

R – fartuch roboczy

24

4

 

 

 

 

Elektryk (wykonujący konserwacje )

 

 

 

 

R - ubranie drelichowe lub fartuch 

      drelichowy

R - koszula flanelowa

R - trzewiki sk./gum.

O - rękawice dielektryczne

O - kalosze dielektryczne

O - szelki lub pas bezpieczeństwa

18

24

                        18

dyżurne

dyżurne

dyżurne

5

 

 

Goniec zewnętrzny

 

 

R - półbuty robocze sk./gum.

O - kurtka ciepłochronna

O - teczka

24

4 o.z.

48

6

 

 

 

 

Hydraulik

 

 

 

 

R- ubranie drelichowe

R - trzewiki sk./gum.

R - koszula flanelowa

O - rękawice gumowe

O - buty gumowe

18

12

d.z.

d.z.

d.z.

7

 

 

 Pracownik ds. inwestycji i remontów

 

R - trzewiki sk./gum.

      lub buty gumowe

O - kurtka ciepłochronna

 

24

 4 o.z.

8

 

 

Instruktor na kierunku

medycznym

R - garsonka

O - półbuty profilaktyczne

O - maseczka

 

12

12

d.z.

9

 

 

 

 

 Kierowca samochodu

 dostawczego

 

 

R-  fartuch  drelichowy

R - półbuty.

O - kurtka ciepłochronna

O - rękawice ochronne drelichowe

O -  buty gumowe

18

24

4 o.z.

d.z.

d.z.

10

 

 

Kierowca samochodu

osobowego, mikrobusu

 R-  fartuch drelichowy

 O - rękawice ochronne drelichowe

 O - buty gumowe

24

d.z.

d.z.

11

 

Magazynier materiałów

budowlanych, instalacyjnych

 R - fartuch drelichowy

 O - kurtka ciepłochronna

 O - trzewiki sk./gum.

 O - rękawice  ochronne

18

4 o.z.

24

d.z.

12

 

 

Magazynier materiałów

różnych

 

 R-  fartuch drelichowy

 R - trzewiki sk./gum.

 O - kamizelka ciepłochronna

18

24

3 o.z.

13

 

 

 

Magazynier odczynników  chemicznych

 

 

R - koszula flanelowa

R – fartuch roboczy

O - fartuch kwaso- i ługoochronny

O - rękawice ochronne

O - okulary ochronne

12

                         12     

12

3

d.z.

14

 

 

 

 

 

Malarz budowlany

 

 

 

 

 

R-  ubranie drelichowe

R - beret lub czapka malarska

R - koszula flanelowa

R - trzewiki sk./gum.

O -okulary ochronne

O - półmaska

12

12

12

24

d.z.

d.z.

15

Nauczyciel biologii i

geografii prowadzący  ćwiczenia w laboratorium

R- fartuch roboczy

O- rękawice ochronne

12

d.z.

16

 

 

Nauczyciel chemii  prowadzący ćwiczenia

w laboratorium

 

R - fartuch roboczy

O - rękawice ochronne

O - okulary ochronne

12

d.z.

d.z.

17

Nauczyciel fizyki prowadzący ćwiczenia

w laboratorium

 

R - fartuch roboczy

12

18

 

 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

R - podkoszulka

R - spodenki gimnastyczne

R - dres

R - buty sportowe

O - kurtka narciarska

12

12

36

24

48

19

Starszy portier ( woźny )

 

R -  fartuch roboczy

R -  półbuty

R -  sweter

R -  koszula 2 szt.

O -  kamizelka ciepłochronna

24

24

24

12

36

20

Starszy portier – palacz c.o.

R – fartuch roboczy

R – półbuty

R – sweter

R – koszula – 2 szt.

O – kamizelka ciepłochronna

R – ubranie drelichowe

R – trzewiki sk./gum.

R – koszula flanelowa

R – czapka

O – okulary ochronne

O – rękawice ochronne tkaninowe

O – maska przeciwpyłowa

 

36

24

24

12

3 o.z.

24

24

18

12

d.z.

d.z.

d.z.

21

 

 

 

 

Pracownik wykonujący    bezpośrednio prace  badawcze

w laboratorium  biologicznym

R -  fartuch roboczy biały

O -  rękawice gumowe

O -  fartuch wodochronny

O  - maseczka

O  - okulary ochronne

12

6

d.z.

3

d.z.

22

 

 

 

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze

w laboratorium chemicznym

R - fartuch roboczy biały

O - rękawice ochronne

O - fartuch kwaso- i ługoodporny

O - okulary ochronne

O - maseczka

9

d.z.

d.z.

d.z.

3

23

 

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze

w laboratorium fizycznym

R - fartuch roboczy biały

O - rękawice ochronne

O - okulary ochronne

 

12

d.z.

d.z.

 

24

 

 

 

 

 

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze

w laboratorium rentgenowskim,

izotopowym

R - fartuch roboczy

O - okulary ochronne

O - fartuch ochronny ołowiowy

O - rękawice ochronne rentgenowskie

O - rękawice gumowe

 

12

d.z.

d.z.

d.z.

d.z.                          

 

25

 

 

Pracownik pracowni

artystyczno-plastycznej

R - fartuch roboczy

12

26

 

Pracownik  inwentaryzacji ciągłej

R - półbuty sk./gum

O - kurtka ciepłochronna

O - teczka

24.                                                                  

4 o.z.

48

27

 

Pracownik nadzoru technicznego (mistrz, kierownik warszt. )

R - fartuch roboczy

R - trzewiki sk./gum

O - kurtka ciepłochronna

12

24                

4 o.z.

28

 

 

Pracownik służby bhp wykonujący działalność inspekcyjną

R - fartuch roboczy

R - trzewiki sk./gum

O - kurtka ciepłochronna

24

36

4  o.z.

29

 

 

 

 

 

Pracownik poligrafii

( introligator, maszynista   offsetowy, operator kserografu,

składacz komputerowy )

R - fartuch roboczy

R - trzewiki sk./gum.

O - fartuch wodoodporny

O - rękawice gumowe wzmocnione

O - okulary ochronne

 

12

24

d.z.

d.z.

d.z.

 

31

 

 

 

 

Pracownik gospodarczy

 

R - fartuch roboczy/ubranie               drelichowe

R - trzewiki sk./gum.

O - kurtka ciepłochronna

O – czapka z daszkiem

O - rękawice ochronne

O - ochronniki słuchu

12

24

3o.z.

12

d.z.

d.z.

32

 

 

 

Ślusarz

R - kombinezon drelichowy

R - trzewiki sk./gum.

R - koszula flanelowa

O - ochronniki słuchu

18

24

18

d.z.

 

33

 

 

 

Pomocniczy pracownik obsługi

 

 

 

 

 

R-fartuch kretonowy

R-trzewiki profilaktyczne

O-pas bezpieczeństwa do mycia okien

O-kamizelka ciepłochronna/bluza polarowa

O-rękawice gumowe

12

12

Dyżurny

3o.z.                                         

 

d.z.

34

Pracownicy Stacji Monitoringu

R - fartuch drelichowy

R - buty gumowe

R - kamizelka ciepłochronna

12

36

36

35

 

 

Szatniarka – strażnik ochrony mienia

 

 

 

R - fartuch kretonowy

R - trzewiki profilaktyczne

O - kamizelka ciepłochronna

24

12

3 o.z.

36

 

 

Tapicer

 

 

R - fartuch drelichowy

R - trzewiki sk./gum

O - rękawice brezentowe

18

24

d.z.

37

 

 

 

Zaopatrzeniowiec

 

 

 

 R - półbuty robocze

 O - kurtka ciepłochronna

 O - rękawice ochronne drelichowe

36

4 o.z.

d.z.

38

Informatycy prowadzący serwis komputerowy i konfigurację systemu komputerowego lub obsługę pracowni komputerowych.

R –fartuch roboczy

O- rękawice ochronne

24

24

39

 

 

 

 

 

 

Dla stanowisk pracy nie wymienionych w Lp. 1- 39 zakres wyposażenia i okresy  używalności ustala się jak dla podobnych stanowisk pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-25 12:41:50
Data aktualizacji:2013-02-25 12:49:55

Liczba wyświetleń strony: 1783

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka