traci moc na podstawie zarządzenia nr 69/2013

Zarządzenie Nr 47/2013


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 1 lipca 2013 r.


w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 5 i § 8 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. Do podstawowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) należy:
 1. opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych
  i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 84, poz.455), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz.1520 ze zm.) oraz z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz.1232),
 2. określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,
 3. przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,
 4. przedstawianie Senatowi UJK corocznego raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia,
 5. ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 6. wspieranie i monitorowanie działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,
 7. upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.

2. W skład UKJK wchodzą Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) i Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

3. Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

1) opracowanie procedur oceny stanu wyjściowego i rekomendacji w oparciu o uzyskane wyniki ankietyzacji ogólnouniwersyteckiej i samooceny na wydziałach i jednostkach międzywydziałowych,

2) opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni (wzory ankiet ogólnouniwersyteckich oraz części wspólnej dla ankiet wydziałowych),

3)  opracowywanie działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie harmonogramów ich wdrażania (rekomendacji),

4)  opiniowanie programów kształcenia i zakładanych efektów kształcenia dla obszaru/obszarów zgodnie z KRK,

5)  wspieranie rozwoju różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie,

6) zapewnienie serwisu informacyjnego dotyczącego działań projakościowych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz innych form przekazywania informacji,

7)  monitorowanie mobilności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych
i administracyjnych,

8)  wspieranie doskonalenia metod systemu nagradzania nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

9)   wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na wydziałach,

10) przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań projakościowych dla Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,

11) publikowanie informacji i aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia zarówno polskich jak i z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

4.  Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

1) przeprowadzenie oceny stanu wyjściowego w zakresie jakości kształcenia w skali Uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych,

2) monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach z zakresu zapewnienia
i doskonalenia jakości kształcenia, opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

3) przygotowywanie i koordynowanie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

4) analizowanie wyników ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

5) publikowanie wyników oceny jakości kształcenia w Uczelni,

6) opiniowanie metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia zgodnie z KRK,

7)  monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.

 

§ 2

 

1.    Do podstawowych zadań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) należy:

1)  wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

2)  analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale,

3) przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia
   na wydziale,

4)  przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny w postaci raportów samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz
z harmonogramem ich wdrażania,

5)  udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej i resortowej,

6) wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowanie (pracodawców, studentów i absolwentów),

7) wnioskowanie o dokonanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowania (studenci i absolwenci),

8) wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych  efektów kształcenia.

2.  W skład WKJK wchodzą Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK) i Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

3.   Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy:

1)  opracowanie oceny stanu wyjściowego w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na wydziałach,

2) opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej dla wydziału (przygotowanie części ankiety specyficznej dla wydziału),

3)  opiniowanie propozycji zmian w programach kształcenia,

4)  opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem:

    a)  potrzeb rynku pracy,

    b)  wyników monitorowania karier absolwentów,

    c)  zakładanych efektów kształcenia,

5)  monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych,

6)  monitorowanie procesu dyplomowania,

7)  monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej,

8)   opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć,

9) opracowywanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale
       w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia,

4.   Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

1) przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,

2)  przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,

3)  sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych,

4) monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale,

5)  publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale (wyniki badań ankietowych),

6)  opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK,

7)  opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia,

8) monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej,

9) monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na wydziale.

 

§ 3

 

1.  Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia należy:

1) analiza programów kształcenia pod kątem oceny efektów kształcenia, stanowiąca podstawę ich doskonalenia,

2) analiza kart przedmiotów, uwzględniająca dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie efektów przedmiotowych (modułowych) do kierunkowych, adekwatność metod oceny,

3)  analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz przestrzegania regulaminu prac dyplomowych,

4) analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickim,

      5)   analiza współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu kształcenia,

       6)  analiza udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia.

2.    KZPK dokonuje oceny pod koniec każdego roku akademickiego.

 

§ 4

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Traci moc zarządzenie rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 109/2012
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-07-04 14:38:09
Data aktualizacji:2015-08-18 08:47:36

Liczba wyświetleń strony: 1681

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka