Zarządzenie Nr 65/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2013 roku

zmieniające zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 67/2011 z dnia 21 września 2011 r. oraz we wszystkich jego załącznikach zmienia się nazwę Uczelni na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

§ 2

 

W Polityce Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 67/2011 z dnia 21 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. dotychczasową treść § 9 ust. 3 pkt 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

,,nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych”.

  1. dotychczasową treść § 18 zastępuje się treścią w brzmieniu:

,,Opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi,
w których przetwarzane są dane osobowe stanowi integralną część Polityki Bezpieczeństwa. Dokument ten jest sporządzany oraz bieżąco aktualizowany przez ABI w oparciu o informacje przekazywane przez ASI”. 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-03 12:17:15
Data aktualizacji:2013-10-03 12:17:15

Liczba wyświetleń strony: 1661

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka