Traci moc na podstawie zarządzenie nr 71/2017

Zarządzenie Nr 13/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 9 pkt 11) i art. 10 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej (zwany dalej Zespołem) w składzie:
 1. prorektor ds. rozwoju i finansów - przewodniczący,
 2. prorektor ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim,
 3. kanclerz,
 4. kwestor,
 5. z-ca kwestora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim,
 6. pracownik Sekcji Kontrolingu,
 7. kierownik Działu Kadr,
 8. administrator bezpieczeństwa informacji,
 9. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem.
 1. W pracach Zespołu uczestniczy, w charakterze konsultacyjno-doradczym, audytor wewnętrzny.
 2. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzą w jego skład,
  o ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2. 
 3. Sekretarzem Zespołu jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem.

 

§ 2

Do zadań Zespołu należy m.in.:

 1. przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym w szczególności kluczowych procedur dotyczących organizacji i finansów jednostki, pod względem realizacji celów kontroli zarządczej,
 2. monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
 3. monitorowanie skuteczności Systemu Kontroli Zarządczej oraz audytu wewnętrznego,
 4. podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej,
 5. przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu Kontroli Zarządczej,
 6. wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego,
 7. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

 

§ 3

Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do:

 1. wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2,
 2. terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej do wykonywania zadań,  o których mowa w § 2.

 

§ 4

Posiedzenia Zespołu, zwoływane na wniosek przewodniczącego, odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

 

§ 5

Powiadomienia członków Zespołu o terminie posiedzenia dokonywane są drogą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

§ 6

Z dniem wydania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2013-03-18 08:11:47
Data aktualizacji:2017-07-11 09:25:38

Liczba wyświetleń strony: 1687

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka