Zarządzenie Nr 97/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 grudnia 2013 roku

zmieniające zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zasad wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 35/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zasad wyróżnienia absolwentów Uczelni poprzez wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów dokonuje się poniższych zmian:

  1. zmienia się nazwę Uczelni na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.       Warunkiem wpisania do Złotej Księgi Absolwentów jest ukończenie studiów w terminie i uzyskanie bardzo dobrego ostatecznego wyniku studiów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów oraz wzorowe wypełnianie obowiązków studenta określonych w regulaminie studiów. Ponadto niezbędnym warunkiem wpisania do Złotej Księgi Absolwentów jest spełnienie, co najmniej jednego z poniższych warunków:”,

 

  1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.       Wnioski o wpis do Złotej Księgi Absolwentów składane są do Ośrodka Nauki
i Kultury Studenckiej UJK nie później niż do 31 października każdego roku. Wnioski te są rozpatrywane raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Rektora.”

 

  1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.       Obsługę administracyjną w zakresie wpisu do Złotej Księgi Absolwentów wykonuje Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK.”,

 

  1. w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4.       Wpisem do Złotej Księgi Absolwentów może być również uhonorowany absolwent studiów 1 stopnia, który nie kontynuuje nauki w UJK.”,

 

  1. w miejsce załączników nr 1 i nr 2 wprowadza się nowe załączniki nr 1 i nr 2, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-12-18 09:11:54
Data aktualizacji:2014-07-10 09:31:53

Liczba wyświetleń strony: 2155

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka