Zarządzenie Nr 14/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie przekazywania środków na finansowanie działań związanych

z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

 

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i § 69 ust. 3 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. h, art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jako dysponenci środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego jednostki zobowiązani są do wyodrębnienia 2% kwoty otrzymanej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych polegających na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji. 
  2. Jednostką nadzorującą prawidłowe wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 1 jest Dział Innowacji i Transferu Technologii UJK.
  3. Ze środków o których mowa w ust. 1 finansowane są wydatki określone w art. 18 ust 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
  4. Gospodarowanie kosztami dotyczącymi działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych znajduje się w zarządzie Prorektora ds. Rozwoju i Finansów.

 

§ 2

Nie później niż do 15 marca każdego roku kierownik Działu Innowacji i Transferu Technologii UJK przekazuje kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni rozliczenia za rok poprzedni zawierające informacje o wykorzystaniu środków finansowych, niezbędne do sporządzenia przez jednostkę raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego.

§ 3

Środki, o których mowa w § 1, niewykorzystane w bieżącym roku są zagospodarowane zgodnie z art. 19 ust.6 Ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-03-07 10:51:44
Data aktualizacji:2018-03-07 10:54:08

Liczba wyświetleń strony: 1027

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka