Traci moc na podstawie zarządzenia nr 44/2019

Zarządzenie Nr 23/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 3 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z pokoju jednoosobowego w Domu Studenta „Asystent” ” przy ul. Śląskiej 11, Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 oraz Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13, w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego:
 1. niezależnie od charakteru pobytu i statusu osoby korzystającej z pokoju - 35 zł netto za dobę,
 1. Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w pokojach dwu lub więcej osobowych w Domu Studenta „Asystent” ” przy ul. Śląskiej 11, Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13, w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15, w Domu Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11A oraz Domu Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15A w Kielcach, w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego:
 1. dla studentów UJK, w tym odbywających praktyki, oraz dla studentów rozpoczynających rok akademicki we wrześniu – 15 zł netto za dobę,
 2. dla pracowników UJK i innych osób nie będących pracownikami UJK, które realizują
  w Uczelni zajęcia dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę naukową – 35 zł netto za dobę,
 3. dla studentów innych uczelni, kandydatów na studia w okresie egzaminów wstępnych  oraz uczniów szkół podstawowych i średnich – 25 zł netto za dobę
 4. dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 3  - 35 zł netto za dobę
 1. Osoby zajmujące same pokój 2-osobowy, płacą stawkę za 2 osoby. Przepis stosuje się odpowiednio do pokoi więcej niż dwuosobowych.

 

§ 2.

 1. Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni w domach studenckich, zorganizowanych grup co najmniej 10 osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4) dopuszcza się  możliwość negocjacji cen.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 minimalna cena wynosi 25 zł netto od osoby za dobę.
 3. Negocjacje o których mowa w ust. 1 prowadzi kierownik Działu Spraw Studenckich,
  a decyzję w przedmiocie ostatecznej ceny i obowiązku wniesienia kaucji oraz jej wysokości podejmuje prorektor do spraw studenckich i kształcenia. W uzasadnionych przypadkach prorektor może wyrazić zgodę na zwolnienie z obowiązku wniesienia kaucji.
 4. Zakwaterowanie na zasadach, o których mowa w ust 1-3 nie może przekraczać 14 dni.

 

 

 

§ 3.

 

 1. Przy zakwaterowaniu w domach studenckich trwającym cały miesiąc ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z pokoju 1 i 2-osobowego:
 1. dla studentów UJK oraz studentów innych uczelni -  400 zł netto,
 1. dla innych osób – 450 zł netto.
 1. Przy zakwaterowaniu w domach studenckich trwającym cały miesiąc wysokość opłat dla osób korzystających z pokoju więcej niż dwuosobowego, niezależnie od charakteru pobytu i jego statusu wynosi 350 zł netto.

 

§4.

 

 1. Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej trwającym powyżej 14 dni, prorektor do spraw studenckich i kształcenia wraz z Kwestorem lub kanclerz Uczelni zawiera z tą osobą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej do 14 dni, osoba ta składa oświadczenie o obowiązku uiszczenia opłaty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 nie składa się w przypadku uiszczenia z góry całości opłaty za zakwaterowanie.
 4. W przypadku gdy zakwaterowanie zleca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prorektor do spraw studenckich i kształcenia wraz z Kwestorem lub kanclerz Uczelni zawiera z tym podmiotem umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Projekty umów o jakich mowa w § 4 sporządza Dział Spraw Studenckich.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 7.

 

Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie
Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2017  roku
w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenckich w okresie przerwy wakacyjnej.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-04-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-26 07:55:47
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 11:58:06

Liczba wyświetleń strony: 1052

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka