Zarządzenie Nr 9/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek kanclerza, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2017 roku, zarządzeniem
Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 6 lipca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)     dotychczasowa treść § 6 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

,,11) Sekcja ds. Bezpieczeństwa Informacji:

a)      Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

b)     Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,”

2)     dotychczasowa treść § 46 otrzymuje brzmienie:

,,1. W skład Sekcji ds. Bezpieczeństwa Informacji wchodzi:

1)     Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

2)     Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

2.      Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:

1)     sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

2)     nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,

3)     nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w dokumentacji, o której jest mowa
w pkt 2),

4)     zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności
poprzez przeprowadzanie szkoleń oraz przygotowywanie materiałów e-learningowych,

5)     prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych,

6)     nadawanie i odwoływanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
oraz prowadzenie ewidencji tych upoważnień,

7)     opiniowanie w sprawach dotyczących możliwości oraz prawidłowości zbierania danych osobowych,

8)     udzielanie osobom, których dane osobowe są przetwarzane, odpowiedzi na złożoną skargę lub zapytanie,

9)     przygotowywanie zapisów umownych i opiniowanie umów, których realizacja istotnie wpływa na bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w szczególności dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem wzorców zatwierdzonych przez rektora,

10)  reprezentowanie administratora danych w postępowaniu kontrolnym prowadzonym
przez GIODO.

3.      Administrator Bezpieczeństwa Informacji może wykonywać inne obowiązki powierzone przez administratora danych, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań,
o których mowa w ust. 2. 

4.      Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy:

1)     analiza zabezpieczeń informatycznych służących do zapewnienia poufności, integralności danych, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

2)     analiza zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych przetwarzanych
w systemach informatycznych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego
lub technicznego,

3)     analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych,

4)     testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków informatycznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych,

5)     określanie wymagań oraz wsparcie komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.”

 

§ 2

1.      W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 roku, zarządzeniem
Nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31 maja 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 lipca 2017 roku dotychczasowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

2.      Nowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-01 10:41:03
Data aktualizacji:2018-02-01 10:41:03

Liczba wyświetleń strony: 1471

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka