Zarządzenie Nr 96/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

w sprawie obowiązku pracowników UJK rejestracji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 265 ust. 11, art. 342 ust. 1 i 3-4, art. 343 ust. 1 pkt 21), art. 346 ust. 1 pkt 5) i art. 354 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U
z 2018 r. poz. 1668) oraz art. 324 ust. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1669) i § 69 ust. 1-2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zobowiązani są do rejestracji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

2. Świadczenie pomocy dla pracowników określonych w ust. 1 w zakresie rejestracji i obsługi indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, jest obowiązkiem wyznaczonych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Rejestracja indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązanie
z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce POL-on, służy realizacji ustawowych obowiązków sprawozdawczych oraz ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki.

 

§ 3

 

Rejestrację indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązanie
z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce POL-on, przeprowadza się:

1) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej,

2) do dnia 31 stycznia 2019 r., w przypadku nauczycieli akademickich pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-31 10:43:38
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-31 10:43:44

Liczba wyświetleń strony: 1859

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka