Zarządzenie Nr 71/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 października 2018 roku

 

w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oświadczeń w przedmiocie posiadania elektronicznych identyfikatorów naukowców zgodnych z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 

Na podstawie art. 343 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) i § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych,
  o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zobowiązani są do złożenia oświadczenia
  w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego
  z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Świadczenie pomocy dla pracowników określonych w ust. 1 w zakresie rejestracji
  i obsługi konta w systemie ORCID, jest obowiązkiem wyznaczonych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Oświadczenie, o którym mowa w § 1 składa się:

 1. w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej,
 2. do dnia 15 listopada 2018 r., w przypadku nauczycieli akademickich pozostających
  w stosunku pracy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-25 11:20:22
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:02:56

Liczba wyświetleń strony: 2045

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka