Zarządzenie Nr 20/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych

 

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 roku, 2183 ze zm.) oraz § 148 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

§1

 1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku.
 2. Nauczyciele akademiccy wykorzystują urlop wypoczynkowy w tym roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a w szczególności w okresie przerwy letniej, w terminie ustalonym w planie urlopów.
 3. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.
 4. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:
 1. zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
 2. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
 3. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

5.  Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

§2

 1. Plan urlopów ustala: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik jednostki międzywydziałowej dla podległych pracowników.
 2. Przy sporządzaniu planów urlopów osoby, o których mowa w ust. 1, kierują się koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy w uczelni oraz wnioskami pracowników dotyczącymi terminu wykorzystania urlopu, przy czym przy najmniej jedna część urlopu nauczyciela akademickiego powinna trwać nie mniej niż 14 dni.
 3. Plany urlopów, w trzech egzemplarzach, sporządza się do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 4. Jeden egzemplarz planu urlopów otrzymują dziekani lub prorektorzy (w odniesieniu do jednostek międzywydziałowych), drugi egzemplarz kierownicy jednostek organizacyjnych wydziałów i kierownicy jednostek międzywydziałowych a trzeci – Dział  Kadr, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
 5. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty przez kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 3

 1. Podstawą do rozpoczęcia przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego jest:
 1.  karta urlopowa lub,
 2. pisemna zgoda na urlop osoby, o której mowa w § 2 ust.1, wyrażona przez osobę, o której mowa w § 2 ust.1, na wniosku nauczyciela akademickiego, jeżeli urlop ma być udzielony w innym terminie niż określony w palnie urlopów.
 1. Karta urlopowa powinna być wystawiona przez kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 2. W odniesieniu do rektora kartę urlopową może wystawić Prorektor wyznaczony do zastępstwa rektora. W odniesieniu do prorektorów kartę urlopową może wystawić rektor.
 3.  Kartę urlopową sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do przedmiotowego zarządzenia.
 4. Kartę urlopową sporządza się  w dwóch egzemplarzach,  po jednym dla:
 1. pracownika,
 2.  jednostki organizacyjnej wystawiającej kartę.
 1. Karty urlopowe winny być przechowywane w jednostce je wystawiającej przez okres 3 lat, licząc od roku następnego po roku, za który nauczyciel akademicki wykorzystał urlop wypoczynkowy, a następnie winny być zniszczone, zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.
 2. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego, zarówno na wniosek pracownika jak i jego przełożonego następuje wyłącznie z uzasadnionych  przyczyn, na podstawie decyzji podmiotu ustalającego plan urlopów.

§ 4

Kierownicy jednostek organizacyjnych wydziałów oraz kierownicy jednostek  międzywydziałowych sporządzają i przekazują do Działu Kadr, na podstawie kart i wniosków urlopowych, w terminie do 31 stycznia roku następnego,  zestawienia zawierające informacje o terminach i o liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez poszczególnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej. Dane z zestawień są  ewidencjonowane w systemie informatycznym i stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia za wykorzystany w roku ubiegłym urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników wynagrodzenia.

 

§ 5

 

W odniesieniu do nauczycieli akademickich, którym przysługuje prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od planu urlopów, co miesiąc 1/12 przysługującego   urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, jest wyłączona przy obliczaniu  kosztów uzyskania przychodu.

 

§ 6

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych wydziałów oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych, do wystawiania, w razie potrzeby lub na wniosek pracownika, zobowiązani są do wydania zaświadczeń o ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

§ 7

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 24/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych oraz Zarządzenie Nr 37/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2007 roku zmieniające zarządzenie Nr 24/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-10 08:03:44
Data aktualizacji:2018-04-10 08:03:45

Liczba wyświetleń strony: 1829

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka