Zarządzenie Nr 72/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 października 2018 roku

 

w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK oświadczeń o dziedzinie
i dyscyplinie, w której prowadzą działalność naukową, w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Na podstawie art. 23 ust 1, art. 265 ust. 4, 5 i 13 oraz art. 343 ust. 7-10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 219 ust. 10-11 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) i § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1.  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych,
  o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) zobowiązani są do złożenia oświadczeń:
 1. dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzą działalność naukową w UJK. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) składa się nie częściej niż raz na dwa lata
  w terminie określonym przez rektora. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie
  w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później jednak niż do 31 grudnia roku, w którym nastąpiło zatrudnienie.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) składa się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później jednak niż do 31 grudnia roku, w którym nastąpiło zatrudnienie. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie.
 3. Osoby, o których mowa w ust 1, które złożyły oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2) składają do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub nie później niż z dniem rozwiązania stosunku pracy oświadczenie upoważniające Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach do wykazania ich osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej według właściwego wzoru:
 1. w przypadku wskazania w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) jednej dyscypliny naukowej – określonego w:
 1. załączniku nr 3 do zarządzenia dla pracowników prowadzących działalność naukową;
 2. załączniku nr 5 do zarządzenia dla pracowników prowadzących działalność artystyczną;
 1. w przypadku wskazania w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) dwóch dyscyplin naukowych – określonego w:
 1. załączniku nr 4 do zarządzenia dla pracowników prowadzących działalność naukową;
 2. załączniku nr 6 do zarządzenia dla pracowników prowadzących działalność artystyczną;
 1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa § 1 ust. 4 pkt. 1) osoby, o których mowa § 1 ust. 1, składają dodatkowo wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych przypisanych do dyscypliny naukowej lub artystycznej według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 7 albo 9 do zarządzenia.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa § 1 ust. 4 pkt. 2) osoby, o których mowa § 1 ust. 1, składają dodatkowo wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych przypisanych do poszczególnych dyscyplin naukowych lub artystycznych według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 8 albo 10 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy, biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której biorą udział w prowadzeniu działalności naukowej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Cofnięcie zgody, o której jest mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), odbywa się poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody, stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia. Do czasu złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody lub rozwiązania stosunku pracy podmiot jest upoważniony do zaliczenia pracownika do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu działalności naukowej.

 

§ 4

 

 1. Oświadczenia o których mowa w § 1 i § 3 do czasu wejścia w życie nowego statutu składa się właściwemu pełnomocnikowi rektora do spraw dyscypliny.
 2. Osoby wskazane w § 1 pozostające w stosunku pracy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia zobowiązane są złożyć oświadczenia:
 1. których mowa w § 1 ust 1 pkt 1) do 30 listopada 2018 r.
 2. o których mowa w § 1ust 1 pkt 2) do 31 grudnia 2018 roku,
 1. Osoby wskazane w § 2 pozostające w stosunku pracy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia zobowiązane są złożyć oświadczenia, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1) do 30 listopada 2018 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-25 11:23:47
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:02:50

Liczba wyświetleń strony: 3358

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka