Zarządzenie Nr 22/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej i zasad organizacji procesu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 13 ust 3-4 i 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie reguluje zasady organizacji procesu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Uniwersytecie na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, a także procesu dokształcania w ramach kursów i szkoleń.

 

§ 2

 

 1. Celem kształcenia nauczycielskiego jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
 2. Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określa właściwe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

 

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tworzy się Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nauczycielskiej jako jednostkę odpowiedzialną za kształcenie nauczycielskie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwaną dalej Centrum, usytuowaną w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.
 2. Tryb i zasady działania Centrum określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 1. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przygotowuje i realizuje Centrum przy współpracy z wydziałami Uniwersytetu.
 2. Wydziały Uniwersytetu w ramach kształcenia nauczycielskiego zobowiązane są do: 
 1. współpracy z Centrum,
 2. zapewnienia kadry dydaktycznej, za wyjątkiem zajęć realizowanych w ramach Centrum;
 3. zapewnienia odpowiedniej liczby sal i środków dydaktycznych;
 4. realizacji praktyk metodycznych;
 5. obsługi administracyjno-technicznej procesu kształcenia.
 1. Nadzór nad kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela sprawuje prorektor ds. studenckich i kształcenia. 

 

 

 

 

§ 5

 

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia w zakresie dydaktyk przedmiotowych
  i praktyk metodycznych (w tym opiekunowie praktyk metodycznych), zatrudnieni na wydziałach Uniwersytetu w Kielcach tworzą Wydziałowe Zespoły Metodyków Przedmiotowych – zwane dalej WZMP.
 2. WZMP Kieruje Koordynator Wydziałowy powoływany przez Dziekana właściwego wydziału.
 3. Do zadań WZMP należy realizowane zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia przedmiotowego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na danym wydziale.
 4. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach kształcenia psychologiczno-pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzą nauczyciele Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz członkowie Zespołu Psychologów i Pedagogów ds. kształcenia nauczycielskiego / opiekunów praktyk psychologiczno-pedagogicznych działającego w ramach Centrum.
 5. Opiekunów Praktyk Psychologiczno-Pedagogicznych i Opiekunów Praktyk Metodycznych powołuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu pracą Opiekunów Praktyk Psychologiczno-Pedagogicznych i Opiekunów Praktyk Metodycznych kieruje Koordynator Wydziałowy wyznaczony przez Dziekana.
 7. W Wydziałach Filii pracą Opiekunów Praktyk Psychologiczno-Pedagogicznych i Opiekunów Praktyk Metodycznych kieruje Koordynator Filii wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
 8. Schemat organizacyjny określający zasady współpracy i nadzoru przy realizacji kształcenia nauczycielskiego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Środki finansowe pochodzące z odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela zwiększą przychody Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zgodnie z polityką finansową UJK oraz zasadami rozliczania wykonania zajęć dydaktycznych.
 2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela regulują odrębne przepisy.

§ 7

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 61/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zasad organizacji procesu kształcenia pedagogicznego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2018r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-19 13:35:41
Data aktualizacji:2018-04-19 13:35:41

Liczba wyświetleń strony: 1057

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka