Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 136/2023

Zarządzenie Nr 92/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 grudnia 2018 roku

 

w sprawie zadań przewidzianych do realizacji w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz.1668) oraz na podstawie § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt. 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w związku z Zarządzeniem Nr 18 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych i sabotażowych na ludność, infrastrukturę i systemy teleinformatyczne UJK, wprowadzam „Procedury postępowania dla UJK po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje Dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników obiektów dydaktycznych, kierowników Domów Studenta, do zapoznania z niniejszym zarządzeniem podległych pracowników.

§ 3

  1. W Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przedsięwzięcia koordynuje we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony - Z-ca Kanclerza ds. Filii.
  2. W wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu przedsięwzięcia koordynuje we współpracy ze Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej UM - Główny Specjalista.

§ 4

  1. Traci moc prawną Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zadań przewidzianych do realizacji w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-12-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-12 13:36:08
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 13:48:00

Liczba wyświetleń strony: 857

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka