Zarządzenie Nr 41/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 czerwca 2018 roku

 

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2017/2018

 

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich na studiach wyższych i studiach doktoranckich za rok akademicki 2017/2018 dokonywane jest na podstawie zbiorczego wykazu godzin dydaktycznych, zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych wykaz zatwierdza prorektor ds. studenckich i kształcenia.
 2. Zbiorczy wykaz godzin dydaktycznych należy złożyć do Biura Rozliczeń Dydaktyki Działu Nauczania w terminach:

1)  do 2 lipca 2018 roku za godziny wykonane do 30 czerwca 2018 r.,

2)  do 1 października 2018 roku za godziny wykonane do 30 września 2018 r.

 

§ 2

 

 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 nastąpi w dwóch częściach, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. w miesiącu sierpniu 2018 roku w wysokości 30%,
  2. w miesiącu listopadzie 2018 roku w wysokości 70%.
 2. W przypadku nauczycieli akademickich, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu stosunku pracy, w możliwe najbliższym terminie.
 3. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa
  w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-25 11:18:35
Data aktualizacji:2018-06-25 11:18:36

Liczba wyświetleń strony: 1024

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka