Zarządzenie Nr 42/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 czerwca  2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych  w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień Publicznych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do zarządzenia nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych
w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się poniższej zmiany:

 

 

  1. po paragrafie ósmym dodaje się rozdział: „ZASADY  UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ” w poniższym brzmieniu:

 

 

„ZASADY  UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

§ 9

 

Do zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej stosuje się zasady wynikające z przepisów i umów lub porozumień na finansowanie określonych projektów, w szczególności Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-26 08:24:56
Data aktualizacji:2018-07-04 07:50:28

Liczba wyświetleń strony: 982

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka