Zarządzenie Nr 69/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 października 2018 roku

 

w sprawie zasad ustalania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora przeprowadzanych w jednostkach naukowych UJK

 

Na podstawie art. 182 ust. 3 oraz art. 184 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018, poz. 1668), oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Koszty postępowania związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora obejmują:

 

 1. przewód doktorski:
 1. wynagrodzenie promotora w przewodzie doktorskim w wysokości 83 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo  
  o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. wynagrodzenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim w wysokości 50 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. wynagrodzenie recenzenta w przewodzie doktorskim wynosi 27 % wynagrodzenia profesora,  określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce,
 1. postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego:
 1. wynagrodzenie przewodniczącego oraz sekretarza komisji habilitacyjnej wynosi 33 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. wynagrodzenie innych członków komisji habilitacyjnej, niż wskazani w pkt 1) wynosi 17 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego wynosi 33 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 1. postępowania o nadanie tytułu profesora:
 1. wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora wynosi 40 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 1. koszty wspólne dla wszystkich postępowań:
 1. koszty dojazdu, noclegu i diet promotora, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnej według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów,
 2. pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora,
  w wysokości 15% wynagrodzenia profesora, określonego rozporządzeniem Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Koszty i wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia lub tytułu naukowego.

 

§ 2

 

 1. Kandydat do stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora refunduje koszty przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora poniesione przez Uniwersytet, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018, poz. 1668) oraz kandydatów do stopnia doktora, będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w UJK o jakich mowa w art. 279 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  w przypadkach określonych w regulaminie tych studiów.
 2. Wzory umów, o refundację określają odrębne przepisy.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 1/2016 Rektora Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad ustalania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora przeprowadzanych w jednostkach naukowych UJK.

 

§ 4

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą obowiązuje od dnia
  1 października 2018 roku.
 2. Zarządzenie ma zastosowanie w przewodach doktorskich wszczętych przed dniem wejścia
  w życie niniejszych przepisów, w których, do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie złożono wniosków o wypłatę wynagrodzeń lub nie zawarto umów o wypłatę wynagrodzeń dla osób wskazanych w § 1 pkt 1) – 3).

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-23 15:21:20
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:03:10

Liczba wyświetleń strony: 924

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka