Zarządzenie Nr 89/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 listopada 2018 roku

 

w sprawie wzoru wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861) oraz § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Dziekan wydziału, na którym planowane jest prowadzenie nowo tworzonego kierunku studiów przedstawia uzasadnienie finansowe, wskazujące źródło finansowania i zabezpieczenie jego finansowania wraz z kosztorysem tych studiów do Prorektora  ds. rozwoju i finansów w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

 

§ 2

 

  1. Wprowadza się wzór wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzory dokumentów, stanowiące integralną część wniosku, opracowuje Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.
  2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć:
  1. w przypadku profilu ogólnoakademickiego - wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć - według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia;
  2. w przypadku profilu praktycznego - wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.
  1. Wniosek wraz z kopią uchwały rady wydziału w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów, należy przedłożyć Prorektorowi ds. studenckich
    i kształcenia w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

 

§ 3

 

  1. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wzorów formularzy wniosków o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-06 07:55:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-18 11:12:40

Liczba wyświetleń strony: 1177

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka