Zmienione zarządzeniami nr 40/2018 oraz 88/2018

Zarządzenie Nr 26/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 17  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1501 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla osób studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich

§ 1

 

 1. Wysokość opłat na niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich określa
  Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wysokość opłat na studiach wyższych i doktoranckich prowadzonych w języku innym niż język polski określa Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Zasady uiszczania opłat określają odrębne przepisy.

 

 

 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla osób studiujących na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

§ 2

 

 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe stacjonarne oraz studia doktoranckie na zasadach odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe niestacjonarne wnoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe prowadzone w języku innym niż język polski wnoszą opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia wnoszą opłaty,
w tym opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

 § 4

 1. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy uczelni.
 2. Opłaty za odbywanie studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów.
 3. Opłaty za odbywanie kursów dokształcających i szkoleń są wnoszone nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.
 4. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.
 6. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią
  a studentem cudzoziemcem, której wzór określa odrębne zarządzenie.
 1. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla wszystkich studiujących

§ 5

 1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS, przedmiotów nieobjętych planem studiów
  i przedmiotów powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz
  w przypadku przeprowadzania procedury potwierdzania efektów uczenia się, określa Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem ust.2-3.
 1. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie, jest równa wartości kwotowej 5 punktów ECTS określonej dla danego kierunku.
 2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne są prowadzone w grupach poniżej 8 osób, student wnosi dodatkową opłatę w wysokości:

 

Lp.

Liczba studentów w grupie

Wysokość opłaty za jedną godzinę dydaktyczną

1

1

80 zł

2

2

40 zł

3

3-7

30 zł

 

 1. Wysokość opłat pobieranych za wydawanie dokumentów i ich duplikatów określa Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku akademickim 2018/2019.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-04-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-02 10:09:36
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:09:28

Liczba wyświetleń strony: 1623

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka