Zarządzenie Nr 56/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 września 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz art. 104 – art. 104³ Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1881 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dodaje się rozdział X¹ w brzmieniu:

„Rozdział X1

Monitoring

§ 401

 1. Na terenie UJK prowadzony jest monitoring z wykorzystaniem kamer. Monitoring rejestruje obraz.
 2. Monitoring obejmuje wnętrza budynków należących do UJK oraz teren wokół tych budynków, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych art. 222  Kodeksu pracy.
 3. Budynki i teren objęty monitoringiem są oznaczone tablicami informacyjnymi.
 4. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  oraz ochrony mienia.
 5. Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia ich zarejestrowania, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin określony w ust. 5, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Dostęp do nagrań z monitoringu mają wyłącznie upoważnione do tego osoby.
 8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 lub 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.”.

§ 2

Zmiany Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-09-24 08:39:46
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:05:41

Liczba wyświetleń strony: 1116

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka