Zarządzenie Nr 76/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2018 roku

 

w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 

 

            Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 i 3 statutu UJK,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Mając na uwadze upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników UJK oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także doskonalenie procesu kształcenia mocą niniejszego zarządzenia tworzy się Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Prowadzenie Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego powierza się Bibliotece Uniwersyteckiej
w Kielcach.

 

§ 3

 

Za prawidłowe funkcjonowanie Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu.

 

§ 4

 

Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu może, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą oraz Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej, podejmować decyzje o charakterze organizacyjnym, mające na celu sprawne funkcjonowanie  Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego określa Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora ds. Otwartego Dostępu.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-06 12:01:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:02:23

Liczba wyświetleń strony: 850

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka