Zarządzenie Nr 5/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania służbowego konta poczty elektronicznej przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się,
co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Rektora nr 48/2012 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania służbowego konta poczty elektronicznej przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Likwidacja konta poczty elektronicznej pracownika następuje po ustaniu stosunku pracy. Dopuszcza się możliwość korzystania przez byłego pracownika z konta poczty elektronicznej założonego w domenie ujk.edu.pl przez określony czas 1 miesiąca po ustaniu stosunku pracy. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje kierownik Sekcji Infrastruktury Serwerowej na podstawie wniosku byłego pracownika.”,

 

2) § 5 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„1) pracownik wypełnia Wniosek o założenie konta pocztowego; wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2c do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i znajduje się na stronie internetowej UJK w zakładce Regulaminy i dokumenty informatyczne,”,

 

3) § 5 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

„2) pracownik niezwłocznie po wypełnieniu Wniosku zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji w wersjach obowiązujących w dniu wypełniania Wniosku,”,

 

 

4) § 5 punkt 4) otrzymuje brzmienie:

 

„4) w przypadku konieczności ustalenia innego adresu konta poczty elektronicznej niż wskazany we Wniosku, administrator serwera kontaktuje się z pracownikiem wnioskującym o założenia konta
i przekazuje mu informację o nazwie konta,”,

 

5) w § 7 dodaje się punkt 6) w brzmieniu:

 

„6) korzystania z autorespondera  – systemu automatycznej wiadomości zwrotnej – w przypadku nieobecności w pracy. Autoresponder dostępny jest w ustawieniach systemu pocztowego na stronie WWW UJK.”.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-29 09:59:10
Data aktualizacji:2018-01-29 09:59:11

Liczba wyświetleń strony: 1251

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka