Zarządzenie Nr 21/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
 

 

Na podstawie art.  98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane
z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1608), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wysokości:
 1. opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 120,00 zł,
 2. opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 85,00 zł,
 3. opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie – 85,00 zł,
 4. opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  – 80,00 zł,
 5. opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające – 20,00 zł.
 1. Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1– 3 umożliwia rejestrację na dwa kierunki (postępowania rekrutacyjne) wybrane przez kandydata.
 2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust.1-2 dotyczą także cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.

 

§ 2

 

 1. Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
 1. braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postepowania rekrutacyjnego,
 2. nieuruchomienia kierunku studiów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-04-16 07:52:07
Data aktualizacji:2018-05-08 08:37:18

Liczba wyświetleń strony: 1211

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka