Zarządzenie Nr  51/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek kanclerza, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2017 roku, zarządzeniem
Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 6 lipca 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r.  wprowadza się następujące zmiany:

 1. dotychczasowa treść § 6 otrzymuje brzmienie:

,,Jednostkami  administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają rektorowi są:

 1. Kancelaria ogólna wraz z zespołem ds. obsługi sekretarskiej rektora i prorektorów,
 2. Dział Kadr,
 3. Biuro Organizacyjno-Prawne,
 4. Biuro Promocji i Informacji,
 5. Radca Prawny,
 6. Biuro Audytu Wewnętrznego,
 7. Sekcja ds. BHP i PPOŻ.,
 8. Stanowisko ds. Obronnych,
 9. Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych,
 10. Inspektor Ochrony Danych,
 11. Rzecznik Prasowy Rektora.”,
 1. dotychczasowa treść § 7 otrzymuje brzmienie:

,,Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. rozwoju i finansów są:

1) Dział Funduszy Europejskich.”,

 1. dotychczasowa treść § 9 otrzymuje brzmienie:

,,Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą są:

1) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą,

     a) Biuro Krajowych Programów Badawczych,

     b) Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych,

2) Dział Innowacji i Transferu Technologii.”,

 1. skreśla się § 11 ust. 1 pkt 4 lit. a),
 2. w § 11 ust. 1 dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:

,,Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.”,

 1. dotychczasowa treść § 37 otrzymuje brzmienie:

,,Do zadań Kancelarii ogólnej wraz z zespołem ds. obsługi sekretarskiej rektora i prorektorów należy w szczególności:

1) w zakresie zadań kancelarii ogólnej:

 1. przyjmowanie oraz rozdzielanie przychodzącej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przesyłek, odpowiedzialność za dostarczenie ich do właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,
 2. prowadzenie rejestru wpływów specjalnych i wartościowych,
 3. przyjmowanie i nadawanie listów i przesyłek,
 4. wysyłanie pism i przesyłek,
 5. rozprowadzanie pism, materiałów, zaproszeń itp., kierowanych bezpośrednio
  przez władze Uczelni do jednostek organizacyjnych lub imiennie do pracowników Uczelni,
 6. przyjmowanie pism składanych bezpośrednio przez interesantów (faktury itp.),
 7. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, zapewnianie wysyłki i odbioru przesyłek elektronicznych,
 8. koordynacja współpracy z operatorem pocztowym realizującym usługi pocztowe na rzecz Uniwersytetu.
 9. współpraca z archiwum w zakresie przekazywania dokumentacji,
 10. prowadzenie obsługi w zakresie potwierdzenia uczestnictwa w uroczystościach organizowanych na Uniwersytecie,
 11. prowadzenie Biuro Obsługi Interesanta – przez w szczególności udzielanie informacji
  o sposobie załatwienia sprawy, kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych Uniwersytetu, informacji o numerach telefonu,
 12. wykonywanie czynności zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej Uczelni,

2)  w zakresie zadań zespołu ds. obsługi sekretarskiej rektora i prorektorów wykonywanie obsługi   

     sekretarskiej rektora i prorektorów z wyłączeniem prorektora ds. medycznych,
     a w szczególności:

 1. bezpośrednia i pełna współpraca z rektorem i prorektorami w zakresie wszystkich czynności związanych z zewnętrzną i wewnętrzną jego działalnością i aktywnością,
 2. obsługa sekretarska rektora i prorektorów, w tym organizacja i koordynacja spotkań rektora oraz przygotowanie korespondencji rektora i prorektorów,
 3. ścisła współpraca i koordynacja pracy z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i kontaktów z rektorem
  i prorektorami.”,
 1. dotychczasowa treść § 39 otrzymuje brzmienie:

,,Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności

1) w zakresie spraw prawnych:

 1. wstępna  kontrola  zgodności  wewnętrznych  aktów  normatywnych  opracowywanych merytorycznie  przez  poszczególne  jednostki  organizacyjne  Uczelni  z  wewnętrznymi
  i powszechnie obowiązującymi przepisami, ostateczna redakcja wewnętrznych aktów normatywnych,
 2. monitorowanie zgodności wewnętrznych aktów normatywnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 3. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem tytułów prawnych do nieruchomości Uczelni,
 4. przygotowanie, rejestrowanie i przechowywanie pełnomocnictw udzielanych
  przez rektora i dziekanów poszczególnych wydziałów uczelni,
 5. świadczenie pomocy organom Uczelni i jednostkom organizacyjnym w przygotowaniu projektów nietypowych umów, w szczególności umów o współpracy, których stroną będzie Uczelnia,
 6. przekazywanie organom Uczelni i kanclerzowi informacji o zmianach regulacji prawnych dotyczących ich zakresu działania,
 7. gromadzenie literatury prawniczej oraz orzecznictwa sądowego związanego
  z działalnością Uczelni oraz współpraca z radcą prawnym w tym zakresie,

       2) zakresie spraw organizacyjnych:

 1. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem zarządzeń rektora, uchwał Senatu zarządzeń kanclerza,
 2. prowadzenie ewidencji i zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych organów
  oraz Centralnego Rejestru Umów,
 3. przygotowanie wewnętrznych aktów normatywnych do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni i nadzór nad ich umieszczaniem,
 4. przygotowanie projektów struktury organizacyjnej Uczelni podstawowej
  i administracyjnej, Statutu Uczelni,
 5. aktualizacja schematów struktury organizacyjnej Uczelni i jednostek działalności podstawowej i administracyjnej,
 6. ustalanie i opracowywanie projektów planów pracy Senatu,
 7. kompletowanie i dystrybucja  materiałów na posiedzenia Senatu, na spotkania kierownictwa Uczelni oraz obsługa administracyjna orgaznizowanych posiedzeń,
 8. aktualizacja składu osobowego Senatu,
 9. współudział z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy organizowaniu wyborów organów kolegialnych oraz organów jednoosobowych Uczelni,
 10. organizacja stałych statutowych uroczystości obchodzonych Uczelni (inauguracja roku        akademickiego, święto uczelni, nadanie tytułu Doktora Honoris Causa uczelni, konferencje środowiskowe i narady zwoływane przez rektora),
 11. opiniowanie treści pieczątek jednostek organizacyjnych Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej, wynikającej z zatwierdzonej struktury Uczelni, uchwał Senatu
  lub zarządzeń rektora i kanclerza,
 12. koordynacja spraw dotyczących wpływających do Uczelni skarg i wniosków
  oraz przekazywanie do MNiSW syntetycznych sprawozdań w tym zakresie,
 13. przedstawianie rektorowi wniosków w zakresie usprawnień systemu zarządzania,
 14. prowadzenie rejestru licencji (podpis elektroniczny),
 15. obsługa administracyjna działalności Rektora,

         3) w zakresie Kontroli Zarządczej, a w szczególności Zarządzania Ryzykiem:

 1. organizacja i koordynacja kontroli zarządczej w Uczelni,
 2. obsługa administracyjna Zespołu ds. Kontroli Zarządczej,
 3. opracowywanie, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą w Uczelni,
 4. organizacja i koordynacja procesu zarządzania ryzykiem w Uczelni,
 5. opracowywanie sprawozdanie z realizacji misji i strategii Uczelni,
 6. pełnienie funkcji administratora uczelnianego systemu POL-on,
 7. opracowywanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni,
 8. koordynacja i przygotowywanie sprawozdań,
 9. przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
 10. opracowywanie innych raportów i sprawozdań na zlecenie władz Uczelni.”,
 1. dotychczasowa treść § 42 otrzymuje brzmienie:

,,1. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu,
  a w uzasadnionych  przypadkach poza planem, poprzez:
 1. badanie systemów zarządzania i kontroli zarządczej, w tym procedur kontroli
  pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności ich działania,
 2. czynności doradcze.
 1. dokonywanie  oceny w zakresie:
 1. zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi
  na Uczelni procedurami wewnętrznymi,
 2. efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli zarządczej,
 1. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, w którym przedstawia zalecenia
  w  sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
 2. przeprowadzanie czynności sprawdzających dokonując oceny działań jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było zadanie audytowe,
 3. przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka planu audytu na rok następny,
 4. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
 5. gromadzenie  i przechowywanie dokumentów z kontroli zewnętrznych,
 6. inicjowanie i opracowanie projektów przepisów wewnętrznych związanych
  z wykonywaniem audytu i ich bieżącą aktualizację,

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego reguluje odrębne zarządzenie   rektora.”,

 1. dotychczasowa treść § 46 otrzymuje brzmienie:

,,1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. informowanie administratora, podmiotu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie,
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów Unii Europejskiej
  lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych,
 3. monitorowanie przestrzegania polityk ochrony danych administratora lub podmiotu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,
 4. doradztwo w zakresie podziału obowiązków (np. między administratorem a podmiotem, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych lub pomiędzy członkami personelu tych podmiotów),
 5. prowadzenie działań zwiększających świadomość personelu w zakresie obowiązków wynikających z RODO lub przyjętych polityk,
 6. przeprowadzanie lub organizowanie szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych,
 7. przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania RODO i polityk przez administratora
  lub podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych i ich personel,
 8. udzielanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych,
 9. monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych,
 10. współpraca z organem nadzorczym,
 11. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 12. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów prawa,
 13. udział we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności uczestniczenie w konsultacjach dotyczących zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych,
 14. wykonywanie innych zadań i obowiązków, z zastrzeżeniem  by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.
 1. Inspektor ochrony danych zobowiązany jest do uwzględniania w każdym przypadku,
  w ramach wykonywania przez niego zadań, takich elementów, jak:
 1. ryzyko związane z przetwarzaniem danych,
 2. charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.”,
 1. skreśla się § 48,
 2. skreśla się § 50,
 3. dotychczasowa treść § 58 otrzymuje brzmienie:

      ,,Do zadań Działu Innowacji i Transferu Technologii należy w szczególności:

 1. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach finansowania badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych i wdrożeń na rzecz gospodarki,
 2. nawiązywanie współpracy, przygotowywanie dokumentacji (wniosków, projektów umów), koordynowanie ich realizacji i prowadzenie rejestru podmiotów zewnętrznych, w tym gospodarczych współpracujących z Uczelnią w zakresie badań naukowych,
 3. współpraca z pracownikami naukowymi Uczelni w celu przygotowania wniosków
  o dofinansowanie projektów badawczych, w tym międzynarodowych, w zakresie interpretacji wytycznych dotyczących opracowania oraz pozyskania wymaganych danych niezbędnych
  do złożenia wniosku,
 4. wspieranie działań mających na celu współpracę Uczelni z otoczeniem zewnętrznym, w tym gospodarczym, w zakresie przygotowania prac dyplomowych i doktoranckich realizowanych na potrzeby tych podmiotów i rozwoju innowacyjnej gospodarki,
 5. wspieranie pracowników przy przygotowywaniu grantów,
 6. aktualizacja komercyjnej oferty naukowo-badawczej Uczelni,
 7. obsługa informacyjna i administracyjna usług komercyjnych realizowanych przez Uczelnię na rzecz podmiotów zewnętrznych,
 8. wspieranie pracowników Uczelni w przygotowywaniu dokumentacji projektów badawczych w językach obcych,
 9. aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych wraz z załącznikami w postaci umów
  o współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz umów związanych z procesem transferu technologii,
 10. współpraca z innymi jednostkami w zakresie działań na rzecz współpracy z gospodarką,
 11. opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z komercjalizacją badań naukowych oraz prowadzenie dokumentacji prac zleconych,
 12. sporządzanie faktur i prowadzenie ich rejestru z komercyjnej oraz zleconej działalności naukowo-badawczej,
 13. przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w obszarze naukowo-badawczym,
 14. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych finansowanych w zakresie prowadzonej
  w Uczelni komercyjnej działalności naukowo-badawczej i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych projektów badawczych),
 15. kontrola formalno-rachunkowa realizacji prac badawczych dotyczących zadań realizowanych przez Dział,
 16. zapewnienie obsługi i prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem projektu wynalazczego, w tym m.in. kierowanie do oceny złożonego projektu i zgłaszanie projektów do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej i innych urzędów patentowych,
 17. zapewnienie prowadzenie dokumentacji związanej z projektami wynalazczymi
  oraz przyznanymi patentami, prawami ochronnymi i prawami z rejestracji.”,
 1. dotychczasowa treść § 64 otrzymuje brzmienie:

,,Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy:

 1. analiza zabezpieczeń informatycznych służących do zapewnienia poufności, integralności danych, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 2. analiza zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego
  lub technicznego,
 3. analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, w tym w szczególności przetwarzanych
  w systemach informatycznych,
 4. testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków informatycznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych,
 5. określanie wymagań oraz wsparcie komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.”,
 1. skreśla się § 65 pkt 1 lit. h),
 2. skreśla się § 66.

 

§ 2

 1. W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem
  Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
  24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 roku, zarządzeniem
  Nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2017 roku, zarządzeniem Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 31 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 lipca 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r. dotychczasowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.
 2. Nowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-09-06 10:07:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:10:30

Liczba wyświetleń strony: 1670

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka