Zarządzenie Nr 53/2018
 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie ochrony danych osobowych
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.      Wprowadza się Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.      Wprowadza się wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

4.      Wprowadza się wzór oświadczenia o poufności stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

5.      Wprowadza się wzór wniosku o wyznaczenie administratora systemu informatycznego
lub administratora zasobów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

6.      Wprowadza się wzór odwołania upoważnienia/eń do przetwarzania danych osobowych
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.

7.      Wprowadza się wzór ewidencji użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 7
do zarządzenia.

8.      Wprowadza się wzór ewidencji budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.

9.      Wprowadza się wzór ewidencji zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

10.  Wprowadza się wzór raportu z naruszenia ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 10.

 

§ 2

 

1.      Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 86/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Zachowuje moc dokumentacja szczegółowa opracowana na podstawie załączników
do zarządzenia, o którym jest mowa w ust. 1.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki nr 1 i 2  do zarządzenia są dostępne w Biurze Organizacyjno-Prawnym (Rektorat, pok. 111, nr tel. 41 349 72 57 )

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-09-10 08:48:13
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-13 09:35:19

Liczba wyświetleń strony: 1361

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka