Zarządzenie Nr 28/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 maja 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 72/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu
„Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się̨ co następuje:

§1

  1. W zarządzeniu nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia” dotychczasowy załącznik nr 1 - Regulamin określający zasady uczestnictwa
    w projekcie „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
    i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - zastępuje się nowym załącznikiem nr 1.
  2. Nowy załącznik, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 ma zastosowanie do uczestników projektu, którzy rozpoczną staże w roku akademickim 2017/2018. Do uczestników projektu, którzy rozpoczęli staże przed początkiem roku akademickiego 2017/2018 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-10 13:19:22
Data aktualizacji:2018-05-10 13:19:22

Liczba wyświetleń strony: 927

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka