Zarządzenie Nr 70/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 października 2018 roku

 

w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora

 

Na podstawie art. 182 i art. 184 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018, poz. 1668), art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U z 2018, poz. 1669) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Pracownicy Uniwersytetu pełnią obowiązki promotora lub promotora pomocniczego w zakresie swoich obowiązków naukowych.
 2. Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które sprawują opiekę naukową nad kandydatem do stopnia doktora są zawierane umowy, które określą warunki sprawowania opieki naukowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Pracownikom Uniwersytetu pełniącym obowiązki promotora lub promotora pomocniczego wypłacane jest po zakończeniu przewodu doktorskiego jednorazowe wynagrodzenie na podstawie wniosku dziekana jednostki powołującej promotora lub promotora pomocniczego.
 2. Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które pełnią obowiązki promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zawierane są umowy, które określą obowiązki promotora i zasady wynagrodzenia. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierane są nie wcześniej niż z dniem dopuszczenia przez właściwy organ do publicznej obrony pracy. Wzór umowy z promotorem stanowi załącznik nr 2, wzór umowy z promotorem pomocniczym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Z osobami, które opracowują recenzje w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora zawierane są umowy, które określają w szczególności termin sporządzenia recenzji, wysokość wynagrodzenia oraz kary umowne. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 1. Z osobami powołanymi w skład komisji habilitacyjnej zawierane są umowy określające zasady wynagradzania za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
 2. Wzór umowy dla przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór umowy dla sekretarza komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór umowy dla członka komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 5

 

 1. Wynagrodzenie dla promotorów, promotorów pomocniczych w przewodzie doktorskim, wynagrodzenia za recenzje w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także wynagrodzenie członków komisji habilitacyjnej wypłaca Uczelnia.
 2. Kandydat do stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora refunduje koszty przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora poniesione przez Uniwersytet, z zastrzeżeniem art. 182 ust 5 i 6 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018, poz. 1668). Szacunkową wysokość kosztów postępowania, na potrzeby umowy o refundację ustala Rektor.
 3. Zasady refundacji kosztów określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a kandydatem lub podmiotem, który zobowiązał się do pokrycia kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytuł profesora danego kandydata.
 4. Wzór umowy o refundację kosztów przewodu doktorskiego stanowi złącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
 5. Wzór umowy o refundację kosztów postępowania habilitacyjnego stanowi złącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 6. Wzór umowy o refundację kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora stanowi złącznik
  nr 10 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora określają odrębne przepisy.

           

§ 7

 

 1. Traci moc zarządzenie rektora nr 90/2012 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora
 2. Zawarcie umów stanowiących załączniki nr: 2-7 winno być poprzedzone złożeniem zapotrzebowania w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu.
 3. Umowy zawarte na podstawie zarządzenia wskazanego w ust 1 pozostają w mocy,
  z zastrzeżeniem ust 4.
 4. Umowy o sprawowanie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, zawarte przed dniem 1 października 2018r. ulegają rozwiązaniu, najpóźniej z dniem zawarcia między stronami umowy będącej załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia, dotyczącej tego samego kandydata.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-23 15:32:17
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:03:03

Liczba wyświetleń strony: 1218

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka