Uchwała Nr 148/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w Kielcach i jego następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Uczelni położonych w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej i oznaczonych jako działki:

1)      188/5 o powierzchni 6,2642 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00052587/4,

2)      187/9 o powierzchni 1,7512 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KI1L/00051069/0,

3)      187/10 o powierzchni 0,0558 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00129613/7.

 

 § 2

 

Ustanowienie służebności, o których mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-12 09:28:19
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1381

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka