Zmiany w uchwale Nr 4/2013, 10/2013, 38/2013

Uchwała nr 43/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31  maja  2012 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się określone poniżej warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014. 

2. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych na pierwszy rok studiów przez Rektora na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego, wynik z części wewnętrznej egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen lub wynik ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Przepisu tego nie stosuje się do studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

§ 2

 

1.     Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1)      dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego
w Uczelni wzoru,

2)      dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2.     Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:

1)      świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

2)      świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów
i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

3)      świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;

4)      świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę)  – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;

5)      świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

6)      4 fotografie;

7)      kserokopia dowodu osobistego.

3.     Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2013. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2013 r.

4.     Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

5.     Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

6.     W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:

1)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1.

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

3)        kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego
z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

 

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

§ 3

1.      Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2.      W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3.      Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.

§ 4

1.      Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

2.      Zasady przyjęć na studia cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

 

§ 5

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR), powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.      Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

3.      W skład WKR wchodzą:

1)      przewodniczący, będący prodziekanem wydziału,

2)      z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału,

3)      sekretarz – będący pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

4)      z-ca sekretarza – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

5)      członkowie – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale.

4.      Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2013 r.

5.      Posiedzenie WKR zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6.      Uchwały komisji zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7.      Protokoły z posiedzeń komisji i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

§ 6

 

1.      Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)   sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,

2)   zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,

3)   przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,

4)   przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

5)   sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,

6)   podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

7)   pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,

8)   sporządzanie listy rezerwowej,

9)   opiniowanie odwołań,

10)    wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
z dziekanem wydziału.

2.      Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

2)      opiniowanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

§ 7

1.      Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2.      Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3.      Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego
i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

 

 

§ 8

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów oraz wykaz specjalności prowadzonych w rokuakademickim 2013/2014 określi Rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2013 r.

§ 9

1.      Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

3.       Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie kryteriów kwalifikacji określonych załącznik nr 2 nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć.

§ 10

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób (w przypadku kierunków artystycznych – 12 osób). Decyzję w tej sprawie  na wniosek UKR podejmuje rektor.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr  43/2012

 

z dnia 31 maja 2012 r.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Zasady ogólne:

1.      Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2.      Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli taki jest przewidziany na danym kierunku (specjalności).

3.      Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

4.      W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogłoszono dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku.

5.      Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne zaświadczenie
z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu):

1.      Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

2.      Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

3.      Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

4.      Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

5.      Egzamin pisemny jest  prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata przez egzaminatora.

3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

1.      Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

2.      Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

3.      Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:

1.      Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ranking wyników z egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

1)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości.  W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

60

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

dopuszczający

30

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia  się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg zasad określonych w § 2 ust. 6 pkt. 2 i 3.

3)      Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 50 %.

      W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod
       uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

2.      W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na świadectwie dojrzałości.

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie   ostatecznych rozstrzygnięć.

4.      W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

5.      W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, zalicza mu się za ten sprawdzian ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen.

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 

1.      Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie.

2.      Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości.

3.      Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.

4.      Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:

1)      sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów
w porządku alfabetycznym,

2)      sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi wynikami postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,

3)      sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia,

4)      zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji.

5.      Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

6.      Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-06-03 11:02:47

Liczba wyświetleń strony: 3419

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka