Uchwała nr 45/2012

                 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1)      cudzoziemcu – należy przez to rozumieć osobę nie będącą obywatelem polskim,

2)      ustawie – należy przez to rozumieć: ustawie z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.  Nr 164, poz. 1365 ze zm.),

3)      rozporządzeniu – należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.  Nr 190, poz. 1406 ze zm.),

4)      uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

5)      uchwale rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć: uchwałę Senatu Uniwersytetu określającą warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe,

6)      komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję rekrutacyjną na dany kierunek stacjonarnych studiów wyższych,

7)      komisji egzaminacyjnej – należy przez to rozumieć komisje powołane przez dyrektora instytutu do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne,

8)      senacie - należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

9)      rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 3

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na Uniwersytecie:

1)      na zasadach obowiązujących obywateli polskich – w przypadkach określonych w ustawie,

2)      na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich,

 

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

§ 4

1.    Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 1, uczestniczą w procesie rekrutacji na studia wyższe, przewidzianym uchwałą rekrutacyjną, z tym że do dokumentów składanych w procesie rekrutacji obowiązani są dołączyć:

1)      wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)      w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:  zalegalizowane lub opatrzone  apostille świadectwo lub innym dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w Polsce lub „maturę międzynarodową”;

3)      w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia: zalegalizowany lub opatrzony  apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie,
w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce;

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów wyższych;

5)      polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres przynajmniej roku akademickiego albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację
o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

6)      potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);

7)      w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim:

a)      certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

b)      dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

c)      potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów,

8)      obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7 nie dotyczy osób które przedłożą dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce,

9)      w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomości języka obcego wskazany w rozporządzeniu.

2.    Każdy dokument wydany w języku obcym należy  złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

§ 5

1.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, są przyjmowani na studia wyższe na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, mogą być przyjmowani na studia stacjonarne studia wyższe w ramach limitu przyjęć określonego odpowiednią uchwałą Senatu.

 

§ 6

Podstawą do przyjęcia na studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2 może być:

1)      umowa międzynarodowa,

2)      umowa zawarta przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi,

3)      decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4)      decyzja rektora. 

 

 § 7

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2 mogą podejmować i odbywać kształcenie na studiach wyższych jako:

1)      stypendyści strony polskiej;

2)      bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

3)      stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

4)      na zasadach odpłatności, wysokość odpłatności za studia wyższe ustalana jest na podstawie rozporządzenia.

 

§ 8

1.      Zasady rekrutacji cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia są umowy międzynarodowe, oraz umowy zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi określają te umowy.

2.      Decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 podejmuje rektor, chyba że umowy międzynarodowe, oraz umowy zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi stanowią co innego.

3.      W przypadku, gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, decyzja określa wysokość opłat.

 

 

§ 9

1.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja ministra przedkładają odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej:

a)      podanie o przyjęcie na studia wyższe,

b)      4 fotografie kolorowe,

c)      dokumenty o których mowa w § 4 ust 1.

2.      Każdy dokument wydany w języku  obcym należy  złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3.      Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

4.      Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem, o którym mowa w ust.1.

5.      W wypadku, gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec o którym mowa w ust. 1 winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenia predyspozycji odbywa się przed właściwą komisją egzaminacyjną.

6.      Komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji - oceny dokonanej przez komisję egzaminacyjną.

7.      Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji po przedłożeniu przez cudzoziemca decyzji ministra.

8.      W przypadku, gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, decyzja określa wysokość opłat.

 

§ 10

1.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja rektora, odbywają studia na zasadzie odpłatności.

2.      Cudzoziemcy o których mowa w ust. 1 przedkładają odpowiedniej komisji rekrutacyjnej,:

1)      podanie o przyjęcie na studia wyższe,

2)      4 fotografie kolorowe,

3)      dokumenty o których mowa w § 4 ust 1.

3.      Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

4.      Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

5.      Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem, o którym mowa w ust.1.

6.      W wypadku, gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenia predyspozycji odbywa się przed właściwą komisją egzaminacyjną.

7.      Komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej - oraz w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji - oceny dokonanej przez komisję egzaminacyjną.

8.      Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji. Decyzja określa wysokość opłat na studia.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

1.      Od decyzji rektora wydanej na podstawie niniejszej uchwały przysługuje w terminie 14 dni wniosek złożony na piśmie o  ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2.      Podstawą wniosku może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 

§ 12

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje wlaściwa komisja rekrutacyjna.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-06-04 11:03:20

Liczba wyświetleń strony: 2818

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka