Zmieniona Uchwałą Nr 202/2019 

Uchwała Nr 145/2012

 

Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie określenia warunków dla nauczycieli akademickich

 zamierzających otworzyć postępowanie o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego poza Uniwersytetem

 

 

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, który zamierza otworzyć postępowanie o nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego albo postępowanie o nadanie tytułu profesora poza Uczelnią, zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię właściwej rady wydziału.

2.   W przypadku zamiaru otworzenia postępowania habilitacyjnego w zagranicznej jednostce organizacyjnej, podstawę do wydania opinii, o której mowa w ust.1, stanowią dwie recenzje
o dorobku naukowym. Autorem recenzji może być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy, który jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z danej dziedziny nauki lub sztuki, jako
w podstawowym miejscu pracy.

3.   Obowiązek uzyskania opinii, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie, którzy złożą właściwej radzie wydziału oświadczenie,
iż koszty postępowania habilitacyjnego albo postępowania o nadanie tytułu profesora prowadzonego poza Uczelnią pokryją z własnych środków. Oświadczenie składa się przed wszczęciem postępowania  o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego albo postępowania o nadanie tytułu profesora.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 4/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie określenia warunków dla nauczycieli akademickich zamierzających otworzyć przewód habilitacyjny poza  Uniwersytetem.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-10-08 11:54:14

Liczba wyświetleń strony: 1627

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka