Uchwała Nr 34/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust.1 oraz ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię zadania inwestycyjnego  dotyczącego budowy i wyposażenia obiektu naukowo-dydaktycznego przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, działanie 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania rozwój”.

2.   Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust.1 wynosi 35,2 mln zł.

3. Finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 29,9 mln zostanie zabezpieczone w ramach RPO WŚ decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o zapewnieniu środków finansowych na jego wykonanie.

4.   Uniwersytet zabezpieczy środki na wkład własny w kwocie 5,3 mln zł przed przystąpieniem do realizacji projektu.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 36/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1751

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka