Zmiany w uchwale nr 27/2014

Uchwała Nr   15 /2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 1 lit. c) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Z dniem 31 września 2012 roku traci moc Regulamin Studiów wprowadzony uchwałą Senatu nr 30/2010 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

§ 3

Regulamin studiów stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały wchodzi w życie od dnia 1 października  2012 roku.

§ 4

Do spraw wszczętych do dnia wejścia w życie Regulaminu studiów stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-04-28 10:48:24

Liczba wyświetleń strony: 8055

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka