Uchwała Nr 31/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 maja 2012 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

 

Na podstawie art.62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.165 ze zm.), art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust.3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2011, wykazujące:

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 284 160 176,80 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. stratę  netto
w wysokości 1 140 749,23 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o sumę 7 059 359,65 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 166 471,45 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 13:05:29

Liczba wyświetleń strony: 1787

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka