Uchwała Nr  113/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   21 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanej  nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 13

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 3 pkt 4 ppkt a, Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 13 o łącznej powierzchni 0,1578 ha, oznaczonej, jako działka o numerze 481/2, dla której  urządzona jest księga wieczysta
Nr PT1P/00062198/2.

 

§ 2

 

1.      Sprzedaż prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi
w trybie przetargowym i może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wynikająca z operatu szacunkowego.

2.      W przypadku, gdy szacunkowa wartość nieruchomości, o której mowa w § 1 przekraczać będzie równowartość w złotych kwoty 250.000 euro, zbycie prawa własności nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.

 

   § 3

 

Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje i  remonty w domach studenta, działalność dydaktyczną prowadzoną przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim oraz inwestycje
i remonty w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1590

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka