Traci moc na podstawie uchwały nr 12/2016

Uwaga zmiany w uchwale nr 137/2012

Uchwała Nr 44/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków  

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomów (Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1167), na podstawie §24 i §25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 nr 204 poz. 1200) oraz na podstawie § 59 ust.2 pkt 6 lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Senat zatwierdza:

1)      wzór dyplomu ukończenia studiów,

2)      wzór dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim,

3)      wzór dyplomu doktorskiego,

4)      wzór dyplomu doktora habilitowanego,

5)      wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

6)      wzór certyfikatu językowego.

2.      Wzory dokumentów wymienionych w ust. 1, stanowią załączniki nr 1-6 do niniejszej uchwały.

3.      Dokumenty według wzorów, o których mowa w ust. 1 wydawane będą począwszy od        1 lipca 2012 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-03-01 15:11:30

Liczba wyświetleń strony: 2222

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka