zmiany w uchwale nr 15/2015

 

 Uchwała Nr  116/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 3 września  2012 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Senatu

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

                                                                               § 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Skrutacyjną Senatu, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Komisja Skrutacyjna składa się z czterech osób, łącznie z przewodniczącym.
W skład komisji wchodzą:

 

1.        dr Rafał Pawłowski – przewodniczący,

2.        dr Wiesław Rogalski,

3.        mgr Anna Chrobot,

4.        mgr Irena Tośta.

 

§ 2

 

1.      Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a w szczególności głosowań tajnych oraz imiennych.

2.      W przypadku głosowań tajnych oraz imiennych do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

1)      przygotowanie i stwierdzenie  ważności kart do głosowania oraz  wydanie  kart do głosownia, gdy głosowanie jest przeprowadzone z ich użyciem oraz nadzór nad aktem głosowania,

2)      stwierdzenie liczby wydanych kart do głosowania, obliczenie liczby ważnie oddanych głosów, liczby głosów nieważnych, podanie wyników głosowanie oraz liczby głosów, które otrzymał kandydat lub każdy z kandydatów,

3)      podanie przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej do wiadomości Senatu wyników głosowania,

4)      inne czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia głosowań.

3.      W przypadku głosowań tajnych oraz imiennych przeprowadzanych przy użyciu aparatury elektronicznej postanowienia ust.2 stosuje się odpowiednio.

4.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego Senatu o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

5.      Z przebiegu czynności głosownia tajnego oraz imiennego komisja skrutacyjna sporządza protokół stwierdzając jego przebieg oraz wyniki. 

6.      Protokół, o którym mowa w ust. 5 podpisują wszyscy obecni członkowie komisji skrutacyjnej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-03-10 14:26:58

Liczba wyświetleń strony: 1608

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka