Traci moc na podstawie uchwały nr 12/2016

 

Uchwała Nr 137/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 września 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia wzorów druków

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomów (Dz. U. 2011, Nr 196, poz. 1167), na podstawie §24 i §25 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (
Dz. U. z 2011 nr 204 poz. 1200) oraz na podstawie § 59 ust.2 pkt 6 lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W  uchwale nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru druków wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1 w ust.1  pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) wzór dyplomu ukończenia studiów; opis dyplomu stanowi załącznik do uchwały,”

 

2)      w § 1 w ust.1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych stanowi załącznik do uchwały,”

 

3)      w § 1 w ust.1 dodaje się pkt 7) o treści w brzmieniu:

„7) zatwierdza się wzór okładki dyplomu ukończenia studiów; opis okładki dyplomu stanowi załącznik do uchwały.”,

 

4)      w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wzory oraz opis dokumentów, o których mowa w ust.1 stanowią załączniki do uchwały. Wzór:

1)      dyplomu ukończenia studiów stanowi załącznik nr 1,

2)      dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim stanowi załącznik nr 2,

3)      dyplomu doktorskiego stanowi załącznik nr 3,

4)      dyplomu doktora habilitowanego stanowi załącznik nr 4,

5)      świadectwa ukończenia studiów podyplomowych stanowi załącznik nr 5,

6)      certyfikatu językowego stanowi załącznik nr 6,

7)      okładki do dyplomu ukończenia studiów wyższych stanowi załącznik nr 7.

Opis wzoru:

1)     dyplomu ukończenia studiów stanowi załącznik nr 8,

2)     dyplomu doktorskiego stanowi załącznik nr 9,

3)     dyplomu doktora habilitowanego stanowi załącznik nr 10,

4)     świadectwa ukończenia studiów podyplomowych stanowi załącznik nr 11 ,

5)     certyfikatu językowego stanowi załącznik nr 12.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-03-01 15:12:40

Liczba wyświetleń strony: 4021

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka