traci moc na podstawie uchwały nr 50/2015

 

   Uchwała Nr 143/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 września 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 86c. ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. h) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

                                                                       § 1

W Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)        nazwę: „Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach” zastępuje się nazwą: „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”,

2)        § 11 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Twórca utworu, do którego prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi, ma obowiązek zgłoszenia stworzenia takiego utworu kierownikowi jednostki organizacyjnej,
w której utwór powstał. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek poinformować
o fakcie zgłoszenia Dział Innowacji i Transferu Technologii” ,

3)        § 11 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 „Twórca utworu, do którego prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi,
w terminie 14 dni od stworzenia utworu dokonuje zgłoszenia w formie tradycyjnie wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz w formie elektronicznej wysyłając drogą mailową formularz zapisany w formacie PDF. Kierownik jednostki w terminie 7 dni zawiadamia o zgłoszeniu Dział Innowacji i Transferu Technologii, przekazując drogą mailową przesłany przez twórcę w formacie PDF formularz zgłoszenia”,

 

 

4)        § 15 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:


„Pracownik oraz każdy, kto stworzył wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografię układu scalonego lub odmianę rośliny, do których prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac badawczych oraz zgłaszania wszystkich stworzonych przez siebie dóbr własności przemysłowej do Działu Innowacji
i Transferu Technologii, przy jednoczesnym powiadomieniu o fakcie zgłoszenia kierownika jednostki organizacyjnej, w której wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego lub odmiana rośliny powstały”,

5)        § 15 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Pracownik oraz każdy, kto stworzył wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografię układu scalonego lub odmianę rośliny, do których prawa przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi, w terminie 14 dni od stworzenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub odmiany rośliny, dokonuje zgłoszenia w formie tradycyjnie wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, oraz w formie elektronicznej wysyłając drogą mailową formularz zapisany w formacie PDF na adres Działu Innowacji i Transferu Technologii oraz adres kierownika jednostki” ,

6)        § 15 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Twórca lub współtwórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub odmiany rośliny zobowiązani są do przekazania do Działu Innowacji
i Transferu Technologii wszelkich dodatkowych informacji oraz dokumentacji związanej
z dobrem. Mają też obowiązek powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby stanowić przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych do dobra przez Uniwersytet.
W szczególności dotyczy to obowiązku zachowania tajemnicy co do treści wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub odmiany rośliny”,

7)        § 15 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 „Dział Innowacji i Transferu Technologii, po wstępnej ocenie innowacyjności powstałego dobra własności przemysłowej, zawiadamia o jego zgłoszeniu Rektora, w celu podjęcia decyzji co do dalszego postępowania z tym dobrem”.

8)        Po § 22 wprowadza się nastepujący zapis:

„PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 23

Do czasu utworzenia Działu Innowacji i Transferu Technologii obowiązki Działu określone w niniejszym Regulaminie pełni pracownik zatrudniony na stanowisku ds. ochrony własności intelektualnej.”

 

                                                                       § 2

1.    W Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. uchyla się dotyczczasowe załączniki.

2.    W regulaminie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się nastepujące załączniki:

1)        załącznik nr 1 – zgłoszenie stworzonego utworu,

2)        załącznik nr 2 – zgłoszenie stworzonego dobra własności przemysłowej.

3.     Wzory załączników, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-06-08 15:01:12

Liczba wyświetleń strony: 1551

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka