Uchwała Nr 171/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. a Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:
§ 1
Ustala się zasady postępowania dotyczące uruchomienia kierunku studiów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanego dalej Uniwersytetem.
§ 2
 1. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów dziekan wydziału przedkłada prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich.
 2. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów powinien zawierać:
 1. program kształcenia opracowany wg zasad określonych odrębnymi przepisami, w szczególności uchwałą Senatu Uniwersytetu nr 17/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 2. obsadę kadrową kierunku, tj.:
 1. wykaz nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego dla danego kierunku studiów wraz z oświadczeniami tych nauczycieli wyrażającymi zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego,
 2. charakterystykę dorobku naukowego nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego
  z wyodrębnieniem dorobku naukowego związanego z danym kierunkiem studiów.
 1. kalkulację kosztów kształcenia na nowym kierunku studiów z uwzględnieniem tworzonych etatów oraz zajęć prowadzonych w ramach godzin ponadwymiarowych i zleconych w pełnym cyklu kształcenia wraz ze wskazaniem źródła finansowania i zabezpieczenia finansowego nowotworzonego kierunku z uwzględnieniem różnych form kształcenia, opracowaną we współpracy z Sekcją Kontrolingu,
 2. planowaną liczbę studentów rekrutowanych na nowotworzony kierunek studiów oraz
 3. proponowaną korektę limitów przyjęć na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych na danym wydziale w przypadku nieuzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych.
 1. Wzór wniosku, o którym w ust.1 określa rektor odrębnym zarządzeniem.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 dziekan przedkłada prorektorowi ds. dydaktycznych
  i studenckich:
 1. uchwałę właściwej rady wydziału wyrażającą pozytywną opinię w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów,
 2. uchwałę właściwej rady wydziału zawierającą program kształcenia uruchamianego kierunku wraz z pozytywną opinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 3.  uchwałę właściwej rady wydziału wyrażającą pozytywną opinię w sprawie proponowanej korekty limitów przyjęć na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na danym wydziale uwzględniającą limit przyjęć dla nowotworzonego kierunku studiów.
 
§ 3
 
 1. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów niespełniający wymagań określonych w § 2 lub zawierający braki nie jest rozpatrywany i podlega zwrotowi.
 2. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów spełniający wymogi określone w § 2 uchwały prorektor ds. dydaktycznych i studenckich przedkłada do opinii Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 3. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wniosek jest składany do opinii Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów.
 4. W przypadku uzyskania negatywnej opinii Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wniosek podlega zwrotowi do uzupełnienia.
§ 4
Zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów wyraża Senat Uczelni z zastrzeżeniem § 6 ust.2.
§ 5
 1. Wydział posiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia na określonym przez Senat kierunku studiów w ramach obszarów kształcenia
  i dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 2. Uchwała Senatu określa efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, do których dostosowane są programy studiów.
§ 6
 1. Wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia zgodnie z:
 1. wzorcowym opisem efektów kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  i zatwierdzonym przez Senat,
lub
 1. opisem efektów kształcenia określonym i zatwierdzonym przez Senat.
 1. Wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może uzyskać prawo do prowadzenia studiów na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 
§ 7
 
Traci moc obowiązującą uchwała nr 76/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów w Uczelni.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:57:23
Data aktualizacji:2013-01-07 14:02:10

Liczba wyświetleń strony: 1926

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka