Uwaga zmiany w uchwale nr 135/2012

Uchwała nr 16/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych
w dyscyplinie biologii, chemii, fizyki i geografii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 196 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1.    Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK od roku akademickiego 2012/2013 zostanie rozszerzona oferta kształcenia studentów o kształcenie na III-cim stopniu - studia doktoranckie stacjonarne z dyscypliny biologii, chemii, fizyki i geografii. Limit przyjęć na studia doktoranckie z dziedziny biologii, chemii, fizyki wynosi po 12 osób a z geografii 8. Łącznie na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym limit przyjęć na studia doktoranckie będzie wynosił 44 doktorantów.

2.    Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w dwóch terminach (w lipcu i wrześniu 2012r.), z uwzględnieniem limitu przyjęć podczas rekrutacji w każdej z dyscyplin. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć w pierwszym terminie, postępowania w drugim terminie nie przeprowadza się.

 

§2

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)      ogłoszenia oferty tematyki badawczej w poszczególnych dyscyplinach   dla kandydatów na studia doktoranckie i podania zakresu materiału do egzaminu ustnego z wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny,

2)      rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożenie wymaganych dokumentów,

3)      dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

4)      przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

5)      wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.

2.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3.    Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie oferty tematyki badawczej

 

 §3

 

1.    Informacja z ofertą tematyki badawczej  w poszczególnych dyscyplinach, w których będą prowadzone studia doktoranckie  zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK przez Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

2.    Informacja będzie zawierać:

1)      ofertę tematyki badawczej ze wskazaniem dyscyplin naukowych, w ramach których będzie on realizowany przez doktoranta,

2)      nazwiska i adresy kontaktowe opiekuna/opiekunów naukowych,

3)      zakres materiału do egzaminu ustnego z danej dyscypliny. 

 

 

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 §4

 

1.    Rekrutację przeprowadzają i decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie podejmują komisje rekrutacyjne z każdej dyscypliny studiów doktoranckich wskazanej w § 1 ust. 1, powołane przez Dziekana Wydziału Matematyczno Przyrodniczego.

2.    W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, co najmniej 3 członków oraz sekretarz.

3.    Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej powoływanej w danej dyscyplinie jest dyrektor odpowiedniego instytutu.

4.    Członków komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w terminie do dnia 31 maja 2012r.

5.    Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

6.    Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich sprawuje uniwersytecka komisja
ds. studiów doktoranckich powołana przez rektora.

7.    Skład uniwersyteckiej komisji ds. studiów doktoranckich określają odrębne przepisy.

8.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do rektora za pośrednictwem uniwersyteckiej komisji ds. studiów doktoranckich. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

9.    W przypadku, gdy od decyzji komisji, o której mowa w ust 1, wniesiono odwołanie – decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

 

 §5

 

Do zadań komisji, o której mowa w § 4 ust 1, należy w szczególności:

1)         przyjmowanie dokumentacji kandydatów,

2)                                                                                                                                                 ocena, czy kandydat złożył wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

3)         ocena kandydatów w toku postępowania rekrutacyjnego,

4)         ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym,

5)         podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

6)         doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru).

 

 

Warunki dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego

 

 §6

 

1.    Do postępowania rekrutacyjnego może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny.

2.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie:

1)   rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów

2)   składają w określonych terminach, w odpowiednich instytutach, następujące dokumenty:

a)         wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,

b)         życiorys naukowy,

c)         odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem,
w przypadku braku suplementu - indeksy. Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2011/2012 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu,

d)         pracę magisterską,

e)         pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej,  sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej,

f)          ewentualne publikacje oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne osiągnięcia naukowe,

g)         3 fotografie kolorowe o wymiarze 37 x 52 mm.

3.    Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów. Brak wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczny z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.

4.    Miejsce składania dokumentów:

1)   STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE BIOLOGII, Sekretariat Instytutu Biologii,
ul. Świętokrzyska15 A  (pokój nr 33), 25 – 406 Kielce, telefon kontaktowy tel. 41 349 62 92, 93,

2)   STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE CHEMII, Sekretariat Instytutu Chemii, ul. Świętokrzyska 15 G  (pokój nr C103), 25 – 406 Kielce, telefon kontaktowy tel. 41 349 70 01,

3)   STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE FIZYKI, Sekretariat Instytutu Fizyki, ul. Świętokrzyska 15 A (pokój nr 49), 25 – 406 Kielce, telefon kontaktowy tel. 41 349 64 40/41,

4)   STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE GEOGRAFII, Sekretariat Instytutu Geografii,
ul. Świętokrzyska 15 A (pokój nr113), 25 – 406 Kielce, telefon kontaktowy tel. 41 349 63 72.

 

 Terminarz rekrutacji

 

 §7

 

1.    Terminarz postępowania rekrutacyjnego przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Elementy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Ogłoszenie oferty tematyki badawczej w poszczególnych dziedzinach     dla kandydatów na studia doktoranckie i podanie zakresu materiału do egzaminu ustnego z wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny

 

30 kwietnia 2012

2.

Rejestracja w systemie internetowym i złożenie wymaganych dokumentów

I-szy termin

do 28 czerwca 2012

II-gi termin)

do 17-go  września 2012

3.

Dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego

I-szy termin

2 lipca 2012

II-gi termin

19 września 2012

4.

Rozmowa kwalifikacyjna

I-szy termin

16-17 lipca 2012

II-gi termin

20 września 2012

5.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

I-szy termin

20 lipca 2012

II-gi termin

24 września 2012

 

2.    O dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego kandydat jest informowany poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§8

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

2.    W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę trzy elementy:

1)      wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

a)      wyniki egzaminu ustnego z wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny,

b)      wynik prezentacji dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata,

2)      wyniki dotychczasowych studiów,

3)      udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

3.    Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.

4.    Maksymalną liczbę punktów (MLP), jaką kandydat może uzyskać za dwa pierwsze elementy  postępowania rekrutacyjnego oraz zasady przyznawania punktów za  trzeci element postępowania rekrutacyjnego przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów (MLP)

    1.

Rozmowa kwalifikacyjna 

40

                                                                      MLP

Pierwszą część rozmowy kwalifikacyjnej stanowi  egzamin ustny  z wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny studiów III-go stopnia, w zakresie której  kandydat ma zamiar  przygotować dysertację doktorską (np. z chemii, albo z fizyki, biologii, geografii). Kandydat odpowiada na pytania z 3 wylosowanych ze zbioru zagadnień na egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w 2012 roku,  zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału.

W drugiej części rozmowy kandydat prezentuje swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe (prezentacja max 10 minut).

 

40

(max 20MLP za  wyniki egzaminu, max 20 za wynik prezentacji)

 

    2.

Wynik dotychczasowych studiów (Ws) – obliczany jest wg wzoru

Ws= 10 [(0,6e+0,2m+0,2p)-2]

gdzie:

e – średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów  
      złożonych na studiach wyższych (w przypadku studiów 
      dwustopniowych – ze studiów I i II stopnia),

m- ocena z egzaminu magisterskiego,

p – ocena z pracy magisterskiej

 

 

 

         MLP =30

    3.

Udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata

 

Publikacje

Publikacja w czasopismach międzynarodowych wyróżnionych przez JCR (opublikowana lub przyjęta do druku)

 

10

Publikacja w czasopismach polskich z listy ministerialnej

4

Współautorstwo monografii w języku polskim

5

Współautorstwo rozdziału monografii w języku polskim

2

Publikacja popularnonaukowa

1

Zgłoszenie patentowe

 

5

 

 Udział w konferencjach

Wygłoszenie referatu na konferencji

zagranicznej - 4 ogólnopolskiej - 2

Prezentacja posteru

na konferencji zagranicznej-2    krajowej -1

Udokumentowana znajomość języków obcych  (certyfikat)

2

Stypendia naukowe

2

Staże, udział w wymianie studentów (Socrates/Erasmus, DAAD)

4

Nagrody i wyróżnienia

2

Inne

1

               

 

5.    Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata
z poszczególnych elementów postępowania.

6.    Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 50 punktów.

7.    Z postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół.

8.    Osoby niepełnosprawne, za zgodą komisji rekrutacyjnej, mogą w toku rozmowy kwalifikacyjnej korzystać
z uprawnień, o których mowa w § 4 załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonego uchwałą
nr 10/2012Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku.

 

Przyjęcia na studia doktoranckie

 

 §9

 

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    Na podstawie listy kandydatów, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich, w ramach limitu miejsc.

3.    Po formalnej akceptacji listy przez przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą łącznie uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

4.    Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie doręcza się kandydatowi pisemnie.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:10:54

Liczba wyświetleń strony: 2549

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka