Uchwała Nr 169/2012
Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 90/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w Kielcach zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr  164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 14 poz., 176 z późn. zm.) oraz § 59 ust.2 Statutu uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. W uchwale nr 90/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27  listopada 2008 roku w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi zmienia się wzór deklaracji, o której mowa w § 10 ust.1, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.
  3. Do deklaracji złożonych  na rok 2013 pracownicy Uniwersytetu, uprawnieni do korzystania
    z praw autorskich składają oświadczenie. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Oświadczenia, o którym mowa w ust.3 pracownicy składają nie później niż do dnia 28 lutego 2013 roku.
 
§ 2
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:52:54
Data aktualizacji:2013-01-07 14:36:00

Liczba wyświetleń strony: 1864

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka