Uchwała Nr 115/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia

 

Na podstawie art.151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), na podstawie § 28 ust.2  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  (Dz.U. Nr 243, poz. 1447)
oraz na podstawie § 59 ust.1 i ust.2 pkt 19 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat wnioskuje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia
o kwotę 5 850 zł miesięcznie dla prof. dr hab. Jacka Semaniaka, który z dniem 1 września 2012 r.  obejmie funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 finansowane będzie z dodatkowych środków, pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust.1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. pochodzących z projektu pod nazwą: Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego,  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

3.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługiwać będzie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora Zadania 1 projektu pod nazwą: Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiegorealizowanego w partnerstwie
z Politechniką Świętokrzyską,
 i przysługiwać będzie w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. w przypadku przyznania go przez  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2012 r.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 10:26:46

Liczba wyświetleń strony: 1826

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka