Uchwała Nr 24/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 26/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 1 skreśla się ust.2.

2.       § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR), powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.      Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

3.      W skład WKR wchodzą:

1)      przewodniczący, będący prodziekanem wydziału,

2)      z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału,

3)      sekretarz – będący pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

4)      z-ca sekretarza – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

5)      członkowie – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale.

4.      Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2012 r.

5.      Posiedzenie WKR zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6.      Uchwały komisji zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7.      Protokoły z posiedzeń komisji i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

3.      Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

1.      Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)      sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,

2)      zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,

3)      przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,

4)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

5)      sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,

6)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

7)      pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,

8)      sporządzanie listy rezerwowej,

9)      opiniowanie odwołań,

10)  wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
z dziekanem wydziału.

2.      Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

2)      opiniowanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 

4.    W części III, w załączniku nr 2 do uchwały nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r., na kierunku zdrowie publiczne, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  -  studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk
o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Kryteria kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca czy kandydat posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu w/w obszarów.”

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 2487

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka