zmiany w uchwale nr 53/2013

Uchwała  Nr  17 /2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt.1 lit. f) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, postanawia się, co następuje:

 

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Uchwala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

2.      Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)      studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,

2)      studia pierwszego stopnia – formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,

3)      studia drugiego stopnia – formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

4)      studia podyplomowe - formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje  co najmniej pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,

5)      forma studiów – studia stacjonarne i studia niestacjonarne,

6)      studia stacjonarne – formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,

7)      studia niestacjonarne – formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne,

8)      kierunek studiów – wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program lub programy kształcenia,

9)      obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach określających obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki
oraz dyscypliny naukowe i artystyczne,

10)   program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wraz z programem studiów,

11)   program studiów – opis procesu kształcenia, zawierający w szczególności moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia i przypisanymi punktami ECTS, plan studiów oraz sposób weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów,

12)   plan studiów – element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć
i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć,

13)   moduł kształcenia (przedmiot) – podstawowy element programu studiów, obejmujący różne formy zajęć lub grupy zajęć dydaktycznych, którym przypisane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS lub grupa przedmiotów, zbiór przedmiotów obieralnych, obowiązkowych dla określonej specjalności w ramach kierunku studiów, czy też zestaw przedmiotów o określonej liczbie punktów ECTS,

14)   standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących
do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

15)   Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia , kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego,

16)   efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę ucząca się,

17)   punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędna do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę,

18)   profil kształcenia – jeden z dwóch profili studiów: profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych, albo profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych.

 

II.  STUDIA WYŻSZE

 

§ 2

 

1.      W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są zgodnie z programami kształcenia uchwalonymi przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

2.      Uchwalany przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych program kształcenia dla kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku musi posiadać opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.

3.      Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych programy kształcenia dla specjalności nauczycielskiej muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

4.      Uchwalane przez radę Wydziału Nauk o Zdrowiu programy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo muszą spełniać standardy kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem zdrowia.

 

§ 3

 

W UJK studia wyższe prowadzone są jako studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

§ 4

 

1.      Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą prowadzić studia na określonym przez senat uczelni kierunku studiów w ramach obszarów kształcenia i dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2.      Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, do których dostosowane są programy studiów.

 

§ 5

 

1.      Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni nieposiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą prowadzić studia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia zgodnie z:

1)      wzorcowym opisem efektów kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
i zatwierdzonym przez senat uczelni,

lub

2)      opisem efektów kształcenia określonym i zatwierdzonym przez senat uczelni.

2.      Uprawnienia do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1 jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może uzyskać na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

§ 6

 

1.      Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub senatu uczelni mogą dokonać zmian zajęć dydaktycznych w programie kształcenia, mających na celu doskonalenie programu, z zastrzeżeniem ust.2.

2.      Zmiany mające na celu doskonalenie programu, za które student może  uzyskać łącznie nie więcej niż 30 % punktów ECTS nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie kierunku studiów, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie powodują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.

3.      Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają pisemnego uzasadnienia.

 

§ 7

 

1.      Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia  wyższe, jeżeli spełniła następujące warunki:

 

1)         określiła nazwę kierunku studiów, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów,

2)         wskazała związek kierunku studiów ze strategią rozwoju uczelni i wydziału, w tym
z misją uczelni,

3)         przyporządkowała kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia określonych
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz wskazała dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów,

4)         posiada program lub programy kształcenia dla tego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku, w tym:

a)    posiada opis zakładanych, spójnych efektów kształcenia odpowiadający Krajowym Ramom Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego lub wskazała odpowiedni dla danego kierunku
i poziomu kształcenia wzorcowy opis efektów kształcenia określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

b)    posiada program studiów, w tym plan studiów, odrębny dla studiów prowadzonych
w formie stacjonarnej i/lub niestacjonarnej,

5)         zapewnia studentom właściwy tryb odbywania praktyk przewidzianych w programie kształcenia,

6)         spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów oraz proporcji liczby tych nauczycieli akademickich do liczby studentów na tym kierunku studiów,

7)         dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni,

8)         zapewnia dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na  danym kierunku studiów oraz zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki,

9)         wdrożyła wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów;

2.         Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów, jeżeli prowadzi badania naukowe w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów.

 

§ 8

 

 1. Program kształcenia dla określonego kierunku studiów obejmuje:

1)      opis zakładanych efektów kształcenia,

2)      program studiów lub programy studiów stanowiące opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.

 1. Program studiów dla kierunku studiów określa:

1)      informacje podstawowe:

a)   nazwę kierunku studiów,

b)   poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

c)   profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny),

d)   formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),

e)   nazwy specjalności,

f)    liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów,

g)   tytuł zawodowy osiągany przez absolwenta,

2)      informacje szczegółowe:

a)   przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia określonych
w KRK,

b)   uzasadnienie koncepcji i celu kierunku studiów w oparciu o prowadzone
w jednostce badania naukowe, analizę możliwości kadrowych,

c)   zgodności z misja uczelni i jej strategią rozwoju,

d)   odniesienie do analizy potrzeb rynku pracy, wyników badania karier absolwentów
i wzorców międzynarodowych,

e)   możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów,

f)    wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów) szczególnie
w przypadku studiów drugiego stopnia,

3)      moduły kształcenia (zajęcia lub grupy zajęć) zawierające:

a)   opis efektów kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i obszaru kształcenia,

b)   opis metod kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla modułu kształcenia,

c)   sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta,

d)   liczbę przyporządkowanych punktów ECTS z pokazaniem sposobu jej wyznaczenia,

4)      plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej,

5)      sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów:

a)   łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
i studentów,

b)   łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,

c)   łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć
o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych,

d)   minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów,

e)   minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach
z wychowania fizycznego,

6)      wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki.

 1. W przypadku, gdy program studiów dla danego kierunku jest przyporządkowany do więcej niż jednego obszaru kształcenia program studiów musi określać procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej dla uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi studiów.
 2. Plan studiów dla kierunku studiów, w szczególności określa:

1)      informacje podstawowe:

a)   nazwę kierunku studiów,

b)   poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

c)   profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny),

d)   formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),

e)   nazwy specjalności,

2)      wykaz modułów kształcenia (zajęć), z podziałem na semestry, obejmujący:

a)   nazwy modułów kształcenia (zajęć lub grupy zajęć) zaliczonych do grupy modułów kształcenia z zakresu nauk podstawowych,

b)   nazwy pozostałych modułów kształcenia (zajęć lub grupy zajęć), w tym modułów kształcenia  (zajęć lub grupy zajęć) do wyboru,

3)     przy każdym module kształcenia (zajęciach lub grupie zajęć):

a)   liczbę godzin z podziałem na formy zajęć,

b)   formę zaliczenia,

c)   liczbę punktów ECTS.

 

§ 9

 

 1. Senat określa wzory formularzy, z godnie z którymi należy sporządzić:
  1. matryce efektów kształcenia, tzn. odniesienie opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia do efektów kształcenia określonych w KRK dla Szkolnictwa Wyższego,
  2. opis modułów kształcenia wraz z odniesieniem efektów kształcenia dla modułu kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku studiów.
 2. Wzór karty przedmiotu (zajęć) wchodzących w skład modułu kształcenia określa rektor odrębnym zarządzeniem.

 

§ 10

 

1.    Określa się następującą strukturę modułów kształcenia dlastudiów pierwszego stopnia:

 

Lp.

Nazwa modułu

Symbol modułu

Liczba punktów ECTS

Rodzaj modułu

1

OGÓLNOUCZELNIANY

MKOD KIERUNKU_01

15

OBOWIĄZKOWY

 

 

 

 

2

 

 

 

 

PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

 

 

 

MKOD KIERUNKU_02

 

60-105

dla studiów sześciosemestralnych

 

90-135

dla studiów siedmiosemestralnych

 

 

 

 

OBOWIĄZKOWY

3

DYPLOMOWY

MKOD KIERUNKU_03

 

 

co najmniej 60*

FAKULTATYWNY

4

SPECJALNOŚCIOWY*

(obejmujący praktyki, gdy program kształcenia przewiduje praktyki)

MKOD KIERUNKU_04

FAKULTATYWNY

5

FAKULTATYWNY*

MKOD KIERUNKU_05

FAKULTATYWNY

 

*Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe i fakultatywne,
o takiej samej liczbie punktów ECTS.

 

2.    Określa się następującą strukturę modułów kształcenia dla studiów drugiego stopnia:

 

Lp.

Nazwa modułu

Symbol modułu

Liczba punktów ECTS

Rodzaj modułu

1

OGÓLNOUCZELNIANY

MKOD KIERUNKU_01

5

OBOWIĄZKOWY

2

PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

MKOD KIERUNKU_02

40-65

OBOWIĄZKOWY

3

DYPLOMOWY

MKOD KIERUNKU_03

 

 

co najmniej 50*

FAKULTATYWNY

4

SPECJALNOŚCIOWY*

(obejmujący praktyki, gdy program kształcenia przewiduje praktyki)

MKOD KIERUNKU_04

FAKULTATYWNY

5

FAKULTATYWNY*

MKOD KIERUNKU_05

FAKULTATYWNY

 

*Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe i fakultatywne,
o takiej samej liczbie punktów ECTS.

§ 11

 

 1. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia na obu profilach, zakładane efekty kształcenia opisuje się odrębnie dla każdego profilu.
 2. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia na danym kierunku studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej studia realizowane w obu formach prowadzą do uzyskania takich samych efektów kształcenia.
 3.  Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30 % liczby punktów ECTS koniecznej dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.

 

§ 12

 

 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w UJK nie powinna być wyższa niż liczba określona w planach studiów, obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2011/2012.
 2. Liczbę godzin zajęć na studiach niestacjonarnych ustala jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów przy zachowaniu zasady, że nie więcej niż połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
 3. Liczbę godzin zajęć dydaktycznych na nowo tworzonych kierunkach studiów stacjonarnych, określa rektor odrębnym zarządzeniem.

 

§ 13

 

 1. Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających naukę na studiach pierwszego stopnia:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Lektorat języka obcego

9

120

90

2

Wychowanie fizyczne

2

60

10

3

Technologia informacyjna

1

30

10

4

Ochrona własności intelektualnej

 

1

15

10

Przedsiębiorczość

15

10

5

Przedmiot/przedmioty ogólnouczelniane obejmujące treści m.in. humanistyczne, ekonomiczne, społeczne

 

2

 

30

 

15

6

BHP i ergonomia

0

2

1

7

 

Przysposobienie biblioteczne

0

2

1

razem

15

274

147

 

 1. Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających naukę na studiach drugiego stopnia:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Przedmiot/przedmioty ogólnouczelniane obejmujące treści m.in.humanistyczne, ekonomiczne, społeczne

 

 

5

 

 

60

 

 

30

razem

5

60

30

 

§ 14

 

1.    Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów uwzględnia w programie kształcenia wyniki monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów,
w szczególności po trzech i pięciu latach po ukończeniu studiów.

2.    Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów o profilu praktycznym  uwzględnia w programie kształcenia wyniki przeprowadzonej analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.

 

§ 15

 

1.    Program kształcenia i plan studiów  powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym będzie obowiązywał, z zastrzeżeniem § 21.

2.    Termin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku uchwalania zmiany programu
i planu studiów.

3.    Zmieniony, w trybie określonym w ust. 2 program kształcenia i plan studiów obowiązuje z dniem rozpoczęcia roku akademickiego i dotyczy studentów rozpoczynających naukę.

 

 

 

 

III. STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJACE

 

§ 16

 

W UJK studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone są zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

§ 17

 

1.    Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.

2.    Program kształcenia studiów podyplomowych powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza
co najmniej 60 punktów ECTS.

3.    Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe obowiązana jest do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji.

4.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych programy kształcenia studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu:

1)         przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu (rodzaju zajęć),

2)         przygotowania pedagogicznego dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu,

3)         przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela,

muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

5.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych programy kształcenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych, w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.

 

§ 18

 

1.    Program kształcenia studiów podyplomowych powinien, w szczególności zawierać:

1)         nazwę studiów podyplomowych,

2)         liczbę punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom podyplomowym,

3)         opis zakładanych efektów kształcenia,

4)         przedmioty wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia,

5)         określenie formy zakończenia studiów podyplomowych,

6)         plan studiów podyplomowych.

2.    Plan studiów podyplomowych powinien zawierać w szczególności: wykaz przedmiotów obejmujących liczbę godzin z podziałem na formy zajęć, formę ich zaliczenia oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS.

 

§ 19

 

1.         Program kształcenia kursu dokształcającego powinien, w szczególności zawierać:

1)         nazwę kursu dokształcającego,

2)         opis zakładanych efektów kształcenia,

3)         przedmioty wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia,

4)         określenie formy zakończenia kursu dokształcającego,

5)         plan kursu dokształcającego.

2.         Plan kursu dokształcającego powinien zawierać w szczególności: wykaz przedmiotów obejmujących liczbę godzin z podziałem na formy zajęć oraz formę ich zaliczenia.

 

 

IV.  POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 20

 

Rektor określi wzory formularzy, zgodnie z którymi należy sporządzić program kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

 

§ 21

 

Podstawowe jednostki organizacyjne posiadające uprawnienia do prowadzenia kształcenia na  określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia dostosowują programy kształcenia do wymogów określonych w niniejszych wytycznych w terminie do 30 czerwca 2012 r.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-10-02 08:14:38

Liczba wyświetleń strony: 3409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka